Skoči do osrednje vsebine

V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Javna obravnava bo potekala do vključno 23. decembra letos.

Fotografija je informativna

Fotografija je informativna | Avtor MKGP

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu je bil v tem vsebinskem obsegu v javni obravnavi do 11. avgusta letos. Združuje spremembe, ki so bile že v javni obravnavi in medresorskem usklajevanju v letu 2019 (spremembe s področja spremljanja kmetijskih tal in gnojenja, spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, poenostavitve administrativnih postopkov, ukrepi inšpekcije, ureditev organizacije za kontrolo in certificiranje hmelja, uskladitev izvajanja javnih služb in ureditev evidenc s področja kmetijstva) in nove ureditve s področja plačilnih rokov za hitro pokvarljive in druge kmetijske ter živilske proizvode, nedovoljenih ravnanj v verigi preskrbe s hrano, delovanja varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in postopkov delovanja izvršilnega organa.

Predlagana ureditev kmeta in kmetijskega gospodarstva, ki je bila tudi že v javni obravnavi, pa je tokrat iz predloga spremembe Zakona o kmetijstvu izključena. Za spremembo se je ministrstvo odločilo zaradi neusklajenosti z deležniki in bo zato v nadaljevanju ponovno iskalo sprejemljivo rešitev za vsebine tako z resorji, kot z deležniki.

Predlog Zakona o kmetijstvu pa ureja sledeče vsebine:

 • upravičenci za ukrepe kmetijske politike

Določa se, da se prenos kmetijskega gospodarstva v obdobju po datumu za oddajo zbirne vloge upošteva le v primeru višje sile ali prenosa lastništva, oziroma drugih dokazil o pravici do uporabe, vseh površin in živali na zbirni vlogi. V tem primeru je za zadevno leto upravičenec nosilec, ki prevzame kmetijsko gospodarstvo, pod pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pomoči in/ali podpore v zvezi s prenesenim kmetijskim gospodarstvom.

 • Spremljanje bilance organske snovi in hranil v kmetijskih tleh (emisije in odvzemi toplogrednih plinov)

Zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti je predlagana dopolnitev 28.a člena tako, da se določi pristojnost za spremljanje in poročanje o stanju organske snovi in hranil v kmetijskih tleh, kar je potrebno za oceno emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo. Ker ministrstvo ni strokovno usposobljeno za izvajanje navedenih nalog, bo za te naloge podeljeno javno pooblastilo.

 • Spremljanje stanja kmetijskih tal in gnojenja

Gre za predlog vzpostavitve sistematičnega spremljanja stanja kmetijskih tal, kjer bi se vsi podatki analiz vodili v enotni podatkovni zbirki, ureditev uporabe ostankov kmetijske pridelave in predelave ter vpeljava oznake CE za sredstva za gnojenje.

 • Poenostavitve administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike

Gre za uvedbo davčne številke za pašne in agrarne skupnosti ter podelitev javnega pooblastila Kmetijskemu inštitutu Slovenije (KIS) za izvedbo nalog priprave rednega poročila in ureditev, da je elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu.

 • Ukrepi inšpekcije

Ustrezno se dopolnijo ukrepi inšpektorjev s področja kmetijstva, hrane ter veterinarstva, kot tudi kazenske določbe.

Zakon prinaša med drugim spremembe na področju javnega naročanja živil, kjer se daje pooblastilu kmetijskemu inšpektorju za nadzor nad izvedbo le- teh. Kmetijski inšpektor ima hkrati tudi pravico pregledovati zadevne prostore, objekte, predmete ter poslovanje in dokumentacijo v javnih zavodih.

Za preprečevanje goljufij in za bolj učinkovit nadzor pri prodaji kmetijskih pridelkov neposredno potrošniku se predlaga sprememba, po kateri sme kmetija neposredno potrošniku v okviru osnovne kmetijske dejavnosti prodajati samo kmetijske pridelke, ki so pridelani na tej kmetiji. Ta nadzor je v pristojnosti inšpektorja za hrano oziroma uradnega veterinarja.

Nadaljnje so v spremembi Zakona o kmetijstvu predlagane še naslednje vsebinske spremembe:

 • Plačilni roki za hitro pokvarljive in druge kmetijske in živilske proizvode

Prenaša se vsebina Direktive EU o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Na novo se določajo kmetijski in živilski proizvodi ter plačilni roki za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode do največ 30 dni.

 • Delovanje varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano

Varuh bo moral pripravljati trimesečna redna poročila o stanju na področju nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano. Spremenijo se tudi pogoji za imenovanje varuha.

 • Nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano

Na novo definirana znatna tržna moč, odvisna od letnega prometa dobavitelja in kupca ter je pripravljena stopenjsko in je pripravljena na podlagi prometa dobavitelja, ustvarjenega v preteklem letu. Dopolnjujejo se nedovoljena ravnanja iz 23 na 27 nedovoljenih ravnanj.

 • Postopki delovanja izvršilnega organa - Javne agencije RS za varstvo konkurence

Uvajajo se dodatne naloge, ki jih bo izvajala Javna agencija za varstvo konkurence, ki bo delovala kot nadzorni organ.

 • Ureditev organizacije za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov

Določa se pristojni organ, ureja javno pooblastilo za opravljanje nalog, določa dodatne naloge organizacije za certificiranje  ter ureja stroške certificiranja in priznavanja centrov.

 • Uskladitev izvajanja javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo ter poenostavitev priprave programa javnih služb

Zakon določa, da vlada predpiše večletni program javne službe, minister pa, enotno za vse javne službe, da soglasje na letni program dela, ne glede na način izbire izvajalca javne službe. S tem bo poenotena priprava programov dela, vključno z večletnim programom javnih služb, za vse javne službe v kmetijstvu. Sedanja ureditev je namreč nedorečena in pušča različne interpretacije glede letnega programa dela in večletnega programa javnih služb. Javne službe v kmetijstvu imajo trenutno različno urejene svoje programe dela, večletni program javne službe pa imajo samo javne službe v kmetijstvu iz 122. člena Zakona o kmetijstvu

 • Ureditev evidenc s področja kmetijstva (natančnejša določitev vodenja zbirk podatkov in določitev nekaterih novih zbirk podatkov)

Zakon prinaša določene nove evidence (evidenca standardnega prihodka, evidence priznanih mineralnih voda, evidence pridelovalcev zelenjave in zelišč, zbirka podatkov rastlinske genske banke), ostale pa dopolnjuje in jih podrobneje določa.

 • Urejanje področja ekološkega kmetovanja

Gre se za prenos nove Uredbe EU o ekološkem kmetovanju.

Cilj javne obravnave predlaganih sprememb zakona je javnosti omogočiti seznanitev s spremembami Zakona o kmetijstvu, pred njegovim sprejetjem.

Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k podajanju pisnih pripomb oziroma sodelovanju v javni obravnavi, ki bo trajala vključno do 23. decembra letos. Besedilo predloga sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu pa je dostopno na spletni strani e-demokracije.