Skoči do osrednje vsebine

Razpis naknadnega referenduma o zakonu o investicijah v Slovensko vojsko do leta 2026 bi bil ustavno nedopusten

Državni zbor Republike Slovenije bo danes odločil o predlogu Zakona o zagotavljanju investicij v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (v nadaljevanju: ZZSISV).

V okviru razprave o zakonu je Državni zbor konec oktobra zavrnil predlog stranke Levica za razpis posvetovalnega referenduma o tem zakonu. Omenjena stranka napoveduje tudi možnost za sprožitve postopkov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Vlada Republike Slovenije je 23. septembra letos Državnemu zboru predlagala sprejetje sklepa, da bi bil razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o vprašanju investicij in posodobitve Slovenske vojske ustavno nedopusten.

Ministrstvo za obrambo je zaradi izrednega pomena za operativno delovanje Slovenske vojske, da čim hitreje stopi v veljavo Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, katerega temeljni cilj je zagotovitev finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki v letih 2021 do 2026 za vzpostavljanje najpomembnejših vojaških zmogljivosti, za izpolnjevanje nalog Slovenske vojske Republike Slovenije, na Inštitut za ustavno pravo naslovilo prošnjo za pripravo pravnega mnenja, ki naj odgovori na vprašanje, ali je razpis referenduma o navedenem zakonu dopusten v skladu z Ustavo Republike Slovenije.

Pravno mnenje sta izdelala prof. dr. Matej Avbelj in prof. dr. Igor Kaučič. Pravno mnenje je sestavljeno iz petih delov. Uvodnem delu sledi procesnopravna analiza, v kateri so proučene procesne možnosti ustavno dopustne prepovedi referenduma. V tretjem delu je opravljena materialnopravna analiza, ki odgovarja na pravno vprašanje v zvezi z zgornjo pravno premiso, ki določa vsebinske pravne pogoje za ustavno dopustno prepoved referenduma. V četrtem delu pa pravno mnenje opravi silogistični sklep tako, da v tretjem delu identificirano materialnopravno podlago za prepoved referenduma uporabi na konkretnih dejanskih okoliščinah zadevnega zakona.

Iz sklepa pravnega mnenja obeh uglednih ustavnopravnih strokovnjakov izhaja, da so pri ZZSISV izpolnjeni vsi trije pogoji iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, zaradi katerih referendum zoper navedeni zakon ni dopusten. Ti trije pogoji so:

  • pravni predpis mora po svoji obliki biti zakon;
  • zakon mora vsebovati nujne ukrepe za zagotovitev določenih ustavnih vrednot;
  • ustavne vrednote so: obramba države, varnost in odprava posledic naravnih nesreč.

Pravna strokovnjaka menita, da sta prva prvi in tretji pogoj izpolnjena že na prvi pogled, saj gre za predlog zakona na področju obrambnega in varnostnega sistema Republike Slovenije.

Glede nujnosti sprejetja tega zakona pa navajata, da je uveljavitev zakona nujna že danes, ker je izvajanje investicij na obrambnem področju srednjeročno in dolgoročno, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče, ki terja srednjeročno prevzemanje obveznosti.

Ustavna pravnika tako menita, da ZZSISV izpolnjuje vse pogoje za ustavno dopustno prepoved referenduma, vključno s pogoji, vezanimi na vsebinsko in časovno komponento nujnosti zakonskih ukrepov, ki so razumni, zato Državni zbor sme ustavnoskladno prepovedati razpis referenduma v zvezi s tem zakonom na podlagi prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.