Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo izdalo navodila, spremembo odredbe in način financiranja hitrih antigenskih testov

V Odredbi se na novo določi, da delodajalec zagotavlja redno testiranje zdravstvenih delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Testiranje je tudi obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARSCoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila.

Testiranje se v organizacijski enoti izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2. Delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov ter število pozitivnih izvidov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo s SARS-CoV-2, ni obvezno. Testiranje in poročanje se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov, in sicer od 23. novembra 2020. Delodajalec v celoti uvede testiranje zdravstvenih delavcev najpozneje do 7. decembra 2020.

Odredba je objavljena v Uradnem listu - 168/2020

V Navodilih v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list, številka 152/20) in financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 iz proračuna Republike Slovenije (navodila), ki so objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje je podrobneje določeno, da se:

  • Poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano s svojimi oddelki in dislociranimi enotami (NLZOH) ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, lahko mikrobiološke preiskave na virus SARSCoV-2 neposredno pri pacientu opravljajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom določi minister za zdravje. To so zdravstvenih domovi po Sloveniji, bolnišnice in nekateri koncesionarji.

Sklepi za izvajanje hitrih testov neposredno pri pacientih so objavljeni na povezavah na:

Priloga 1: Sklep - zdravstveni domovi
Priloga 2: Sklep - bolnišnice 
Priloga 3: Sklep - koncesionarji na primarni ravni 

Seznam izvajalcev, ki izvajajo teste neposredno pri pacientu, se bo ažurno posodabljal.

  • Izvajalci pri izbiri ustreznega hitrega antigenskega testa (HAGT) upoštevajo Strokovna priporočila, objavljena spletnih straneh Ministrstva za zdravje
  • Proračun zagotavlja financiranje preiskav na virus SARS-CoV-2 za preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani (PCR testi - dokazovanje nukleinske kisline in HAGT). Prav tako se financira preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri izvajalcih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, vključno s socialno varstvenimi zavodi.

Preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev  z HAGT se uvaja postopno ob sprotni evalvaciji rezultatov do polne uvedbe. Postopno uvajanje pomeni uvajanje v skladu s strokovno oceno o zmožnosti organizacije testiranja ter upoštevajoč epidemiološko sliko pri izvajalcu oz. v notranji organizacijski enoti izvajalca. Na podlagi sprotne evalvacije rezultatov se lahko določi bolj pogosto testiranje. 

  • Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lahko uveljavljajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za PCR teste ter izvajalci imenovani s sklepi ministra za zdravje.

Pri ZZZS lahko izvajalci uveljavljajo stroške le za teste, ki so bili opravljeni za zavarovane osebe in izvedene v okviru javne zdravstvene službe (ne pa tudi za teste, izvedene pacientom v samoplačniških ambulantah).

V breme ZZZS lahko drug izvajalec opravi brise tudi za paciente, ki niso opredeljeni pri tem izvajalcu, če se o tem pisno dogovori s sosednjo oziroma sosednjimi vstopnimi točkami. Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj 24 ur (velja le za PCR teste), je namreč obvezna napotitev k drugemu izvajalcu, ki ima proste kapacitete. Oba izvajalca se morata  o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.

Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov preiskav (PCR testi in HAGT testi) posredujejo v informacijski sistem ZZZS. Izvajalci ne smejo uveljavljati tistih stroškov, za katere so povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali na podlagi interventnih predpisov, povezanih z epidemijo. Sredstva se iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021.

  • Povračilo preiskav iz proračuna Republike Slovenije se izvede v skladu s cenami, ki so določene s sklepom.

Za povračilo stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 se določi višina povračila stroškov neposrednega dokazovanja nukleinske kisline SARS-CoV-2 in najvišja višina povračila stroškov hitrih antigenskih testov. Sklep je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za zdravje. 

Za PCR test odvzem brisa 6,00 EUR in neposredno dokazovanje v laboratoriju 55,00 EUR. 

Za HAGT odvzem brisa 3,00 EUR, za test največ 9,00 EUR.

Sredstva se iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021.

  • Izvajalci rezultate vseh testiranj in preiskav posredujejo v Centralni register podatkov o pacientih, kot to določi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo pripravljal redna mesečna poročila o številu posredovanih rezultatov testiranj in preiskav po izvajalcih in vrsti testov ter jih posredoval Ministrstvu za zdravje.