Skoči do osrednje vsebine

Podrobnejše tolmačenje Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list, številka 165/20) in upoštevaje Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list, številka 155/20, 159/20 in 163/20) so dovoljene naslednje vrste prevozov:

  1. Posebni linijski prevozi (delavski prevozi) za vse gospodarske in negospodarske subjekte.
  2. Vsi prevozi zaposlenih in prostovoljcev, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše občane, institucionalnem varstvu, zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih in pri uporabnikih pomoči na domu ter osebni asistenci. Izvajalci teh prevozov so lahko humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe.
  3. Prevozi, za katere bo minister za infrastrukturo izdal posebno dovoljenje v skladu s 5. odstavkom 2. člena Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list, številka 165/20). Gre za prevoze, ki so nujni, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje vrednosti.

Izvajalci prevozov iz točke 2. (humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe) morajo imeti bodisi potrdilo bolnišnice ali ustreznega zavoda, da izvajajo te prevoze, ali izjavo osebe, ki jo vozijo, in njeno potrdilo, da ima dovoljen prevoz na delo in da lahko potuje izven občine bivališča. Ministrstvo za infrastrukturo bo za izjeme iz 1. točke izdalo prevoznikom ustrezno potrdilo.