Skoči do osrednje vsebine

Potrjeno EU sofinanciranje projekta varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke

16. 11. 2020 je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila sofinanciranje projekta varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke iz evropskih kohezijskih sredstev. Gre za projekt, ki obsega nadgradnjo železniškega tunela in proge v skupni dolžini okoli 6,1 km, in katerega celotna vrednost znaša dobrih 79,3 milijona evrov. Projekt bo sofinanciran v višini 49,2 milijona evrov evropskih sredstev v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Obravnavan odsek proge leži na glavni železniški progi številka 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja med postajo Jesenice in državno mejo. Razlog za varnostno-tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke izhaja iz problematike obstoječega stanja obravnavanega odseka proge oziroma železniškega predora, ki ne omogoča zadostnega svetlega profila (obstoječi minimalni svetli profil) glede na sodobne standarde evropskega železniškega omrežja.

Osnovni cilji, ki bodo doseženi z realizacijo projekta »Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke«:

 • izboljšanje varnostno-tehničnih pogojev v predoru Karavanke,
 • izboljšanje varnosti železniškega prometa in potnikov,
 • zagotovitev varnosti železniškega prometa s področja požarne varnosti v predoru in varnega ter učinkovitega reševanja v primeru nesreč,
 • zagotovitev sodobnih telekomunikacijskih sistemov med centri vodenja železniškega prometa v predoru na slovenski in avstrijski strani ter železniškimi vozili,
 • zagotovitev hitrostnih parametrov za učinkovito delovanje železniškega tovornega prometa in posledično tudi izboljšanje pogojev odvijanja potniškega prometa (poveča se progovna hitrost),
 • zagotovitev dviga kategorije proge D4.

V okviru projekta je predvidena izvedba naslednjih ukrepov v skupni dolžini 6,086 km:

- v predoru:

 • preureditev na enotirni predor z zgornjim ustrojem iz tolčenca;
 • ureditev nove evakuacijske poti, vključno z osvetljenim oprijemalom;
 • montaža napajalnega voda;
 • ustrezni ukrepi v zvezi s telekomunikacijsko opremo, napajanjem in varnostno tehniko;
 • razširitev »majhnih« in »velikih« shramb v »tehnične prostore«;
 • sanacija prečnega prereza predora;
 • obnova odvodnjavanja predora (mešani sistem ostane);
 • vgradnja suhega hidrantnega omrežja v slovenskem odseku predora.

 - na progi Jesenice – južni portal predora:

 • predelava na en tir;
 • sanacija spodnjega ustroja;
 • odstranitev obstoječih tirov skupaj z napeljavami;
 • obnova in povečanje hitrosti glavnega tira, vključno z voznim vodom, telekomunikacijsko opremo in varnostno tehniko;
 • ureditev reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • izgradnja zbiralnika za odpadno vodo na območju reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • izgradnja zbiralnika za vodo za gašenje;
 • izgradnja tehnične zgradbe na območju reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • odvodnjavanje skozi teme nasipa oziroma preko linijske ponikovalnice;
 • izgradnja protihrupnih ograj skupne dolžine 896,5 m in skupne površine 1.955 m2.

Izvedbena dela so v teku. Izvajalec gradbenih del je bil uveden v delo 22. 7. 2020, medtem ko se je izvedba del v polni zapori proge pričela dne 5. 10. 2020 in bo trajala do 10. 7. 2021. Celoten projekt z izvedbo gradbenih del, izvedbo nove signalno-varnostne in telekomunikacijske opreme, izvedbo vozne mreže in digitalnega radijskega komunikacijskega sistema bo po terminskem planu zaključen proti koncu leta 2021.