Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 39. seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 39. seji obravnavala in sprejela sedem točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Vlada je je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Sprememba Uredbe o ukrepih prenosa znanja in svetovanja se navezuje na  8. spremembo Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki na ukrepu Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja uvaja novo svetovanje in sicer »svetovanje na področju gospodarske učinkovitosti ter izboljšanja odpornosti kmetij«.

Novo svetovanje se uvaja je namenjeno vsem kmetijskim gospodarstvom in ne samo tistim, ki so vključeni v ukrepe. Kmetijskim gospodarstvom se želi ponuditi celovito svetovalno podporo na področjih, ki imajo neposreden učinek na odpornost kmetij in zmožnosti hitrega odziva na težke gospodarske razmere, ki so posledica predvsem pojava koronavirusa.

Uvrstitev projekta Finančna pomoč v prireji govejega mesa v letu 2020 v Načrt razvojnih programov 2020-2023

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrsti nov projekt - Finančna pomoč v prireji govejega mesa v letu 2020.

Obdobje od junija do septembra 2020 je bilo za sektor govejega mesa izjemno težko zaradi različnih prepletajočih se dejavnikov v celotni verigi. Sektor govejega mesa je v letu 2020 utrpel padec dohodka, kar je posledica negativnih sprememb na trgu (prodaja dražjih kosov govejega mesa, povišanja stroškov klavne industrije, velik problem predstavljajo tudi zmanjšane kapacitete gostinskih obratov, v poletnih mesecih pa se je zmanjšal tudi nakup mesa preko javnih zavodov). Odkupna cena govejega mesa, starega do 24 mesecev se je zmanjšala je za 15 – 20 odstotkov glede na odkupno ceno v zadnjem obdobju leta 2019. Ob tem so se dvignile tudi cene storitve klanja živali. Tako so kmetje z velikimi izgubami ostali brez nujnih sredstev za nakup repromateriala. Izpad dohodka v sektorju govejega mesa se predvsem izkazuje z: znižanjem koeficienta ekonomičnosti reje, znižanjem odkupnih cen goved, nižanjem Neto dodane vrednosti (NDV) pri reji govedi.

Za obdobje junij – september 2020 se predlaga finančna pomoč upravičencem v višini 100 evrov / žival, kar je enakovredno izplačilu za obdobje do 31. 5. 2020, ki je bilo izvedeno na podlagi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije covid-19 (Uradni list, številka 61/20)

Namen oziroma cilj projekta Finančna pomoč v prireji govejega mesa v letu 2020 je torej omejitev gospodarske škode in omogočanje nadaljevanje reje govejega mesa najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa, ki je posledica negativnih sprememb na trgu.

Stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2021 in 2022

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2021 in 2022. Republika Slovenija Predlog podpira.

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu. Glede na navedeno Slovenija meni, da je pri obravnavi in sprejemanju predloga uredbe treba upoštevati stališča tistih držav članic, ki jih predlog uredbe neposredno zadeva.

Stališče Republike Slovenije k Predlogu Uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

Vlada je sprejela stališče k Predlogu Uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Republika Slovenija Predlog podpira.

Predlog sklepa Sveta ne zadeva neposredno slovenskega ribištva, saj staleži, ki jih ureja navedeni predlog uredbe, niso ciljna vrsta slovenskega morskega gospodarskega ribištva.

Priporočilo sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da v imenu Evropske unije začne pogajanja za sklenitev sporazuma o ribolovu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska ter Kraljevino Norveško

Vlada je sprejela stališče k Priporočilu sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije, da v imenu Evropske unije začne pogajanja za sklenitev sporazuma o ribolovu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska ter Kraljevino Norveško. Republika Slovenija Priporočilo podpira.

Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov le v severnem Jadranu.

Razrešitev generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo ter imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo

Vlada je izdala odločbo o razrešitvi dr. Bojana Pahorja s položaja generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nadalje je vlada izdala odločbo, s katero se Ano Le Marechal Kolar imenuje za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer od 13. 11. 2020 do imenovanja novega generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 12. 5. 2021.

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da vlada z dnem 12. 11. 2020 razreši dr. Bojana Pahorja s položaja generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uradniku, ki je razrešen, pa pred imenovanjem na položaj ni imel statusa uradnika pri istem delodajalcu, predstojnik lahko do izteka dobe imenovanja na položaj zagotovi delovno mesto v istem ali drugem organu, na katerem se delo opravlja v nazivu iste stopnje, kot se opravlja delo na položaju, ki je uradniku prenehal. V primeru, da mu predstojnik takšnega delovnega mesta ne zagotovi, uradniku s prenehanjem položaja preneha delovno razmerje, ima pa pravico do odpravnine v višini ene povprečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal do prenehanja položaja, za vsako polno leto do izteka dobe imenovanja na položaj. 

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da vlada imenuje Ano Le Marechal Kolar za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo.

Ana Le Marechal Kolar je univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva. Od leta 2001 je zaposlena v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, trenutno na delovnem mestu vodje Sektorja za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov v Direktoratu za hrano in ribištvo. Odlično pozna delovanje celotnega ministrstva, še posebej Direktorata za hrano in ribištvo. Ana Le Marechal Kolar izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo.