Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Na Državnem portalu Republike Slovenije eUprava je v rubriki eDemokracija objavljen osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (EVA 2020-1611-0127).

S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenese del določb Direktive (EU) 2019/1153, in sicer glede dostopa organov, ki so imenovani v skladu s to direktivo, Europola in finančnih obveščevalnih enot držav članic do finančnih informacij in finančnih analiz Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (urad), sodelovanja urada s temi organi, hrambe ter nadaljnjega razpolaganja s temi podatki, ter Direktive (EU) 2019/2177, in glede sprememb Direktive (EU) 2015/843, v skladu s katerimi se večina dosedanjih pristojnosti evropskih nadzornih organov po Direktivi (EU) 2015/843 prenaša na Evropski bančni organ.

S predlogom zakona se tudi podrobneje uredi izvajanje Uredbe (EU) 2018/1672, in sicer glede definicije gotovine, nabora podatkov, ki se zbirajo in izmenjujejo na podlagi te uredbe, ter možnosti izmenjave teh podatkov med finančnimi obveščevalnimi enotami.

Poleg prenosa evropskih predpisov predlog zakona vsebuje tudi izboljšave v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja, ki pretežno izvirajo iz predlogov zavezancev ter ugotovitev nadzornih organov po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Vabimo vas, da podate pripombe in predloge na predlog zakona najkasneje do vključno 25. 11. 2020 preko portala eUprava.