Skoči do osrednje vsebine

Program za otroke 2020-2025

Vlada RS je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025, ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. V nov programski dokument so vključeni samo otroci, saj je bil za mladostnike sprejet poseben programski dokument - Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.

Otroci so ranljiva skupina prebivalstva, zato mora država zanje še posebno poskrbeti in ob tem zagotoviti enake možnosti za vse otroke ne glede na njihove osebne okoliščine. Pravica vsakega otroka je varno okolje, ki mu zagotavlja uresničevanje danosti in uživanje pravic ter tudi sprejemanje odgovornosti. Prav tako je pravica vsakega otroka, da je slišan in vključen v odločanje o vprašanjih, ki se nanašajo nanj. Ob tem ne smemo pozabiti, da so v družbi tudi socialno izključene skupine otrok, ki so še posebej ranljive: mednje sodijo otroci iz socialno in finančno prikrajšanega okolja, otroci, prikrajšani za primerno družinsko okolje, otroci v postopkih, mladoletne žrtve nasilja, otroci s posebnimi potrebami, otroci etničnih skupnosti, otroci begunci, otroci brez spremstva idr.

S Programom za otroke 2020-2025 si bo država prizadevala dvigniti stopnjo blaginje otrok, zagotoviti vsem otrokom enake možnosti in pravice, okrepiti zaščito in varstvo ter izboljšati možnosti vključevanja in sodelovanja otrok. Program za otroke 2020-2025 je usklajen s temeljnimi mednarodnimi dokumenti kot tudi z razvojnimi dokumenti države, ki zadevajo otroke.

Otroci so najranljivejši del družbe, predvsem zato, ker sami ne morejo vplivati na to, v kakšnem okolju in položaju bodo odraščali, zato je še toliko pomembneje, da smo pozorni na njihovo blaginjo ter v vsakem trenutku stremimo k izboljšanju stanja. Samo na podlagi ugotovljenega položaja in prepoznanih potreb lahko pripravimo otrokom prilagojene ukrepe, ki bodo omogočali spreminjanje položaja na bolje. Več pozornosti je treba usmeriti na težave in potrebe otrok ter mladostnikov v vseh okoljih. Pomembno je, da si prizadevamo, da so naši najmlajši zaščiteni pred izkoriščanjem, nasiljem in zlorabo, da odraščajo v zdravem in podpornem okolju, v katerem se izobražujejo, brezskrbno igrajo in spoznavajo nove prijatelje

Program za otroke 2020-2025 zaobjema prednostna področja, znotraj katerih se bodo izvajale aktivnosti za povečanje kakovosti življenja otrok in za vzpostavitev varovalnih dejavnikov za otroke iz socialno in ekonomsko šibkih okolij, za najbolj ranljive otroke ter varovalnih dejavnikov na področjih, ki jih zahteva sodobni čas s svojimi izzivi, kot je na primer digitalno okolje. Natančna opredelitev ukrepov in kazalnikov bo naslovljena v akcijskih načrtih.

Opredeljena prednostna področja programa so med seboj povezana in so:

1. enake možnosti za vse otroke na področjih:

  • družinsko okolje in stanovanjska prikrajšanost,
  • zdravje,
  • vključujoče predšolsko in šolsko izobraževanje,
  • kultura in kulturno-umetnostna vzgoja,
  • najbolj ranljive skupine otrok,

2. sodelovanje vseh otrok,

3. življenje brez nasilja in varnost otrok v digitalnem okolju,

4. do otrok prijazni postopki.

Za izdelavo strateškega dokumenta je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij ter drugih ustreznih deležnikov, ki celostno in obširno obravnavajo problematiko položaja otrok v RS. Medresorska delovna skupina bo spremljala izvajanje predlogov triletnih spremljevalnih akcijskih načrtov k programu, ki bodo vključevali časovnico, kazalnike in nosilce ukrepov. Medresorska delovna skupina bo pripravljala tudi poročila o izvajanju ukrepov dvoletnih akcijskih načrtov, spremljala morebitne spremenjene okoliščine ter evalvirala uspešnost izvajanja ukrepov.