Skoči do osrednje vsebine

Sanacija mostu čez reko Dravo v Rušah

Direkcija za infrastrukturo bo predvidoma v letu 2021, takoj po izvedbi javnega naročila in pridobitvi izvajalca del, pristopila k sanaciji mostu čez Dravo v Rušah. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora mostu. Od predvidoma novembra 2020 do začetka del bosta veljali omejitev hitrosti na 30 km/h in omejitev prometa za vozila z največjo dovoljeno maso nad 25 ton.

Vsi premostitveni objekti na omrežju glavnih in regionalnih cest se pregledujejo v sklopu obdobnih pregledov z namenom spremljanja in vodenja njihovega stanja ter zagotavljanja varnosti prometa čeznje. Zaradi stanja mostu čez Dravo v Rušah, ki se nahaja na državni cesti R2-435/1439, na odseku Ruše–Selnica v km 2,000, je Direkcija za infrastrukturo je začela izvajati aktivnosti za potrebe rekonstrukcije mostu in navezovalne ceste na območju objekta. V sklopu rekonstrukcije premostitvenega objekta bo izvedena tudi razširitev objekta s hodnikom za pešce (pločnikom) na eni strani in z dvosmerno kolesarsko stezo na drugi strani mostu, ki bo del Dravske kolesarske povezave.

Pri zadnjem obdobnem pregledu mostu čez Dravo v Rušah je bila evidentirana poškodba, na katero bi lahko negativno vplivale vremenske razmere v jesenskem in zimskem času oziroma druge nepredvidene obremenitve. Tako bo v novembru in do začetka izvedbe rekonstrukcije, z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti mostu vzpostavljen ukrep omejitve prometa za vozila nad 25 t in hitrosti na 30 km/h.

V pripravi je javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del, ki bo objavljeno predvidoma do konca letošnjega leta. Gradbena dela se bodo predvidoma začela v prvi polovici prihodnjega leta. Projektantska vrednost gradbenih je ocenjena na 3 milijone evrov.

Gre za zelo zahteven projekt, gradnja bo trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni leta 2022. Dela na objektu predvidevajo rekonstrukcijo 131 metrov dolgega mostu z umestitvijo kolesarske steze na eni strani in hodnika za pešce na drugi strani objekta, kar vpliva na spremembo zasnove statičnega sistema objekta. Sprememba statičnega sistema pomeni izjemno zahtevne posege v konstrukcijo, ki v času rekonstrukcije oziroma izvedbe del ne sme biti obremenjena. Da bi lahko izvedli strokovno in kvalitetno rekonstrukcijo mostu, je potrebno zagotoviti ustrezne delovne pogoje ter za čas gradnje vzpostaviti ustrezen in hkrati optimalen začasni prometni režim. Pri iskanju optimalne rešitve glede spremembe prometnega režima v času rehabilitacije mostu je bilo proučenih več variant, med njimi tudi varianta vodenja prometa čez začasni montažni jekleni most (Mabey), a se je zaradi posebnosti območja izkazala za neizvedljivo.

Tako je v času gradnje predvidena popolna zapora prometa, obvoz pa bo urejen po državnih cestah skozi Maribor.

Predviden potek obvozov v času popolne zapore:

Iz smeri Ruš po Kolodvorski ulici ter po regionalni cesti R2-435, odsek 1432 Maribor–Ruše skozi kraje Bezena, Bistrica ob Dravi ter Limbuš. Obvoz se bo nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–Cesta proletarskih brigad, čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi. V času popolne zapore prehod po mostu za pešce in kolesarje ne bo možen.

Most čez Dravo v Rušah

Most čez Dravo v Rušah