Skoči do osrednje vsebine

Podpis aneksov za ureditev stroškov prevoza

Reprezentativne sindikate javnega sektorja smo danes, v sredo, 4. novembra 2020, povabili na podpis aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in podpis področnih kolektivnih pogodb, s katerimi se določa cena, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence.

sedi za mizo in podpisuje dokument

Irena Ilešič Čujovič, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Gre torej za ureditev stroškov prevoza v primerih, ko se ti obračunajo kot kilometrina, ne kot javni potniški promet.

Ozadje 

Na dopisni seji 30. oktobra 2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov.

Vlada je na tej seji sprejela tudi predlog aneksa h KPND v Republiki Sloveniji, ki določa ceno, ki se upošteva pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence, ter pooblastila pristojne ministrice in ministre za podpis navedenega aneksa h KPND in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev:

– ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;

– ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

– ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi;

-ministra za zdravje Tomaža Gantarja in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije;

– ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji;

– ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost;

– ministra za zdravje Tomaža Gantarja za podpis Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.

Besedilo določb predloga aneksa h KPND v Republiki Sloveniji se vključi v anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki vsebujejo določbe v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela ter so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije številka 40/12. Določbe glede ureditve povračila stroškov prevoza na delo in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi so v vseh aneksih enake.

Pojasnilo

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v državi za javne uslužbence določajo Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma ustrezni aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. 

Povračilo stroškov prevoza se javnemu uslužbencu skladno z aneksom h KPND povrne v višini javnega prevoza, če ta ni možen, pa v obliki kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Aneks h KPND ureja kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v državi. Javnemu uslužbencu se, če mu je v službene namene odobrena uporaba lastnega avtomobila, povrnejo stroški občasne uporabe avtomobila v obliki kilometrine na podlagi potnega naloga. Kilometrina za občasno uporabo lastnega avtomobila v službene namene znaša v skladu z aneksom h KPND 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer, kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi pa znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevoženi kilometer. 

Višino kilometrine v odstotkih (8) cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov določajo aneksi, cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pa se je do 30. septembra 2020 oblikovala na podlagi določb Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov in drugih podzakonskih aktov, s katerimi so določene višine različnih dajatev in prispevkov. Pristojno ministrstvo za uredbo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je za neosvinčeni 95-oktanski motorni bencin in dizelsko gorivo objavljalo cene naftnih derivatov (neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo) v 14-dnevnih obdobjih, ki so jo delodajalci upoštevali pri obračunu povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Z uveljavitvijo popolne liberalizacije cen naftnih derivatov s 1. oktobrom 2020 v Sloveniji prodajne cene naftnih derivatov (brez davkov in dajatev) določajo prosto na trgu trgovci z naftnimi derivati, kar pomeni, da se že za oktober 2020 pri obračunu povračila kilometrine ni več mogoče sklicevati na referenčno (isto) ceno bencina.

Na 37. redni seji (22. oktobra 2020) je vlada (po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov) sprejela izhodišča glede drugačne ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela. 

Na seji pogajalske komisije (26. 10. 2020) sta se vladna in sindikalna stran osredotočili na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti uredbe, in sicer glede določitve cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je ustrezna za obračun kilometrine. 

Strani sta po nekaj izmenjanih pogajalskih predlogih dosegli dogovor in 29. 10. 2020 so minister za javno upravo in obe vodji sindikalnih pogajalskih skupin parafirali besedilo določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila sporočena Evropski komisiji za pretekli mesec. To ceno za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo), ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Za oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v novembru 2020.

Besedilo Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki je vključeno tudi v panožne kolektivne pogodbe

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

1. člen
S tem aneksom se ureja obračun kilometrine pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

2. člen
Za obračun kilometrine, določene v drugem in sedmem odstavku 5. člena ter tretjem odstavku 10. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo. 

3. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020. 

KONČNA DOLOČBA

4. člen

Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev:

K 1. členu Člen določa predmet urejanja. Z aneksom se ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ter kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. oktobra 2020 dalje.

K 2. členu: Člen določa uporabo podatka o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov pri obračunu kilometrine. Za obračun kilometrine se za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16 in 24/16 – popr.), za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo. 

K 3. členu: Člen določa, da se ne glede na določbo prejšnjega člena, za mesec oktober 2020 uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo v skladu z metodologijo iz prejšnjega člena objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020. 

K 4. členu: Člen določa začetek veljavnosti aneksa. 

Koraki, ki sledijo

Podpisovanju aneksov h kolektivnim pogodbam bo sledil postopek vpisa v evidenco kolektivnih pogodb, ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nato pa bodo aneksi objavljeni v uradnem listu, kar bo predvidoma še v tem tednu.

Sistemska sprememba ureditve področja povračil potnih stroškov v javnem sektorju

Ob danes podpisanih aneksih so se že pred časom začela tudi pogajanja o sistemskih spremembah ureditve povračila potnih stroškov v javnem sektorju, s katerimi želi vlada kot predlagatelj zagotoviti administrativno poenostavitev, predvsem pa enakopravno obravnavo vseh javnih uslužbencev pri tem vprašanju. Predlog vlade, ki ga je predložila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja v usklajevanje, določa kot edini način povračila prevoznih stroškov povračilo glede na razdaljo med krajem opravljanja dela in krajem bivanja javnih uslužbencev.

Hkrati vladni predlog določa, da se javnemu uslužbencu, ki uporablja javni potniški prevoz, v celoti povrnejo stroški nakupa vozovnice, tudi če znašajo več, kot bi znašalo povračilo kilometrine. Tako želi vlada spodbujati uporabo javnega potniškega prometa, predvsem pri javnih uslužbencih, ki se dnevno vozijo na krajših razdaljah, s čimer dosega tudi okoljske cilje.