Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje med zdravstvenimi in izobraževalnimi zavodi za poklice v zdravstvu v času izrednih ukrepov zaradi epidemije COVID-19

Kot rešitev zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev je bila v nekaterih zdravstvenih zavodih vpeljana tudi pomoč dijakov in študentov za poklice v zdravstvu, predvsem s področja zdravstvene nege, v obliki plačanega dela in z zagotovljenim mentorstvom.

V tem delu se je izkazala potreba po še bolj intenzivnem sodelovanju zdravstvenih zavodov z izobraževalnimi zavodi za poklice v zdravstvu. Izobraževalni zavodi, predvsem visokošolski izobraževalni zavodi, opozarjajo na težavo pri zagotovitvi kliničnega usposabljanja študentov v potrebnem obsegu glede na študijske programe za regulirane poklice.

Za ta namen je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vzpostavilo medresorsko strokovno delovno skupino za področje študijskih programov s področja zdravstvene nege, babištva, medicine in dentalne medicine. Na e-sestanku, 29. 10. 2020, katerega se je udeležila tudi Bojana Beovič, infektologinja in vodja strokovne posvetovalne skupine v povezavi z COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje, je bil sprejet skupni sklep, da se kadrovsko problematiko v zdravstvenih zavodih skuša premostiti tudi z dijaki in študenti, in sicer na varen in skrbno načrtovan način, da se bo lahko to delo študentom sicer v možnem obsegu priznalo tudi za namen kliničnega usposabljanja. V nadaljevanju izvajalcem zdravstvene dejavnosti tako podajamo naslednje usmeritve:

1. Zdravstveni zavodi potrebe po (plačanem) študentskem delu ciljano usmerijo na enotno bazo ponudbe dela, ki jo vodita Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS) in Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva (SŠZNB). Zdravstvene ustanove svoje potrebe sporočajo preko za to namenjenega obrazca. Pri tem opredelijo: naziv in lokacijo zavoda, kontaktno osebo zavoda, na katero se lahko obrne šolski koordinator ali študent, področje dela, kjer se potrebuje pomoč študentov (medicinska dejavnost: pediatrija, kirurgija, interna, ipd. in zelo kratek opis oddelka, značilnosti pacientov) ter opis pričakovanih del in nalog, število študentov, za koliko časa bi želeli vključiti študente (število ur dnevno/tedensko) in ali je zagotovljena lokalna namestitev in prehrane v primeru, da je lokacija oddaljena od matične fakultete.

2. Zdravstveni zavodi zagotovijo za delo tem dijakom in študentom potrebno zaščitno opremo in potrebno mentorstvo/koordinatorja.

3. Ob zaključku dela zdravstveni zavodi tem dijakom/ študentom zagotovijo dokazilo o opravljenem delu z opisom nalog.

Izobraževalni zavodi in pristojne strokovne zbornice ter društva bodo v povezavi z navedenim še dodatno zaprošeni za aktivno podporo dijakom in študentom z dodatno uvedeni ciljnimi ukrepi glede na prepoznane potrebe.