Skoči do osrednje vsebine

Brexit: Merilni inštrumenti in izdelki iz plemenitih kovin

S 1. januarjem 2021 bodo v odnosih med EU in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (VB) nastopile določene posledice Brexita tudi na področju izdelkov iz plemenitih kovin in ugotavljanja skladnosti merilnih instrumentov, tako na harmoniziranih kot tudi na neharmonizirih področjih.

Harmonizirano področje se nanaša na Pravilnik o merilnih instrumentih in Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. Ostali meroslovni predpisi sodijo v neharmonizirano področje. Omenjene posledice bodo nastopile ne glede na to ali bo  v vmesnem obdobju, to je do konca leta 2020, Velika Britanija sklenila dogovor o bodočem partnerstvu z Evropsko Unijo.

Brexit in prehodno obdobje

VB je zapustila Evropsko unijo s 1. februarjem 2020.  V skladu s Sporazumom o izstopu se v VB še naprej uporablja pravo EU v času prehodnega obdobja, ki traja do 31. decembra 2020.

Delovanje po prenehanju prehodnega obdobja

Z iztekom prehodnega obdobja se bo zaključilo začasno sodelovanje VB na enotnem trgu EU in carinski uniji, kar bo pomenilo tudi, da s 1. januarjem 2021 za območje VB ne velja več načelo prostega pretoka blaga, ljudi in storitev. S tem v zvezi bodo nastopile tudi  določene posledice na področju ugotavljanja skladnosti ter odobritev tipa merilnih instrumentov in sicer tako na harmoniziranem kot tudi na neharmoniziranem področju. Harmonizirano področje se nanaša na Pravilnik o merilnih instrumentih in Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice. Ostali meroslovni predpisi sodijo v neharmonizirano področje. Omenjene posledice bodo nastopile ne glede na to ali bo  v vmesnem obdobju, to je do konca leta 2020, VB sklenila dogovor o bodočem partnerstvu z EU.

Harmonizirano področje

Organi za ugotavljanje skladnosti

Organi za ugotavljanje skladnosti (v nadaljevanju: priglašena telesa) iz VB ne bodo mogli več izvajati postopkov ugotavljanja skladnosti za izdelke, ki se dajejo na trg EU. Priglašena telesa iz VB bodo izgubila status priglašenih teles, njihovi podatki pa bodo odstranjeni iz baze podatkov, ki jih vodi EU (baza podatkov  NANDO). Organi iz VB ne bodo imeli več pooblastila za ugotavljanje skladnosti v skladu z EU zakonodajo.

Za proizvode, ki bodo dani na trg po prenehanju prehodnega obdobja, bo potrebno:

  • zaprositi za nov certifikat pri enem ob priglašenih teles v EU ali
  • prenesti obstoječi certifikat z vso tehnično dokumentacijo iz priglašenega telesa v VB na priglašeno telo v EU. V tem primeru priglašeno telo v EU prevzame ustrezno odgovornost, ki je odvisna od zadevnega načina ugotavljanja skladnosti. Prenos mora biti opravljen pred potekom prehodnega obdobja na osnovi pogodbe o prenosu med proizvajalcem, priglašenim telesom v VB ter priglašenim telesom v EU. Potrebno bo tudi ustrezno dopolniti certifikat s podatki o izvršenem prenosu, kar pomeni, da bo treba vnesti  identifikacijske številke obeh priglašenih teles in navesti, da je merilo pod nadzorom priglašenega telesa iz EU.

Za merilne instrumente, ki so že na trgu EU oziroma so bili proizvedeni pred prenosom certifikata, velja, da na njih ni potrebno spreminjati identifikacijskih  številk priglašenega telesa.

Proizvodi, dani na trg EU 

Pojem dajanja na trg velja za posamezne izdelke, ne pa za vrsto ali serijo izdelkov na splošno. Dajanje na trg pomeni prvo dobavo blaga za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu, bodisi v zameno za plačilo ali brezplačno.

  • Za vse proizvode, ki so bili dani na trg EU pred iztekom prehodnega obdobja, mora gospodarski subjekt iz VB, ki je te proizvode dal na trg, ob kontroli dokazati, da so bili dani na trg pred potekom tega obdobja. To dokazuje z dokumentacijo kot je kupoprodajna pogodba, računi in podobno.
  • Uvozniki in pooblaščeni zastopniki proizvodov, ki bodo dani na trg EU po izteku prehodnega obdobja, morajo biti ustanovljeni v EU in ne v VB.

Neharmonizirano področje

Načelo vzajemnega priznavanja

Načelo vzajemnega priznavanja pomeni, da se lahko proizvodi, ki se zakonito tržijo v eni državi članici, prodajajo v drugih državah članicah ne glede na to, ali so v skladu z nacionalnimi tehničnimi pravili teh držav članic ali ne.  Izjemoma lahko država članica zavrne dostop do svojega trga za proizvod, ki se zakonito trži v drugi državi članici, če dokaže, da raven zaščite javnega interesa ni enakovredna in da so za zagotovitev varstva navedenega javnega interesa nacionalna tehnična pravila potrebna in sorazmerna z zastavljenim. Z iztekom prehodnega obdobja bo prenehalo veljati načelo vzajemnega priznavanja za proizvode, ki prihajajo iz VB. To pomeni, da se ni več mogoče sklicevati na zakonito trženje izdelka  v VB, ko je tovrstni izdelek dan na enotni trg EU.

Odobritve tipa in prve overitve merilnih instrumentov

Za merilne instrumente, ki imajo odobritev tipa in/ali prvo overitev, izvedeno s strani pristojnega organa v VB, ne bo več veljalo VIIa. poglavje »Obvezna predhodna odobritev« iz Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list, številka 72/01, 53/07 in 79/13). Zato bo potrebno za  navedene merilne instrumente ponovno pridobiti odobritev tipa in/ali prvo overitev v skladu s slovenskimi predpisi. Že pridobljeni certifikati in pripadajoča dokumentacije se lahko upoštevajo v postopku pridobitve odobritve tipa oziroma prve overitve.

Izdelki iz plemenitih kovin

Za izdelke iz plemenitih kovin, ki bodo po izteku prehodnega obdobja dani na slovenski trg z oznakami skladnosti iz VB, ne bo več veljalo VIII. poglavje »Klavzula o medsebojnem priznavanju« iz Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list, številka 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 7/18). Zato bodo morali biti izdelki iz plemenitih kovin iz VB označeni z oznako dobavitelja, ki je registriran pri Uradu RS za meroslovje ali pri instituciji, ki je pooblaščena za registriranje znakov dobaviteljev v drugi državi članici Evropske skupnosti oziroma Evropskega gospodarskega prostora. Prav tako bo moral biti izdelek iz VB označen z oznako za eno od standardnih stopenj čistine, ki jo predpisuje 7. člen Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin. Tak izdelek bo moral biti predložen Uradu za meroslovje v ponovno označitev s slovensko oznako skladnosti (tako imenovanim državnim žigom).

Dajanje proizvodov na trg VB

Merilni instrumenti, katerih skladnost je bila ugotovljena po Pravilniku o merilnih instrumentih ali Pravilniku o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (harmonizirano področje) se bodo lahko dajali na trg VB do izteka prehodnega  obdobja, to je do 31. decembra 2021. Do takrat bodo namreč organi v VB sprejemali NAWI in MID certifikate iz EU. Po tem datumu bodo merilni instrumenti  za dajanje na trg VB potrebovali oceno skladnosti s strani pristojnih organov v VB. 

Podjetja iz EU, ki v VB izvažajo proizvode, za katere ne velja harmonizirana zakonodaja, bodo morala po izteku prehodnega obdobja, ki traja do 31. decembra 2020, zagotoviti skladnost proizvodov z nacionalnimi zahtevami v VB, tudi če je bilo njihovo blago predhodno že zakonito trženo v VB ali drugi državi EU.