Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Aneks k Splošnemu dogovoru za leto 2020

Vlada je na včerajšnji redni seji sprejela Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom številka 1 k Splošnemu dogovoru (SD) za pogodbeno leto 2020. Aneks k SD prinaša za izvajalce kar nekaj pomembnih finančnih ukrepov za plačilo stroškov COVID-19 ter povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev. Skupni finančni učinki za leto so v polni vrednosti 80,8 milijona evrov. Na COVID-19 stroške (brisi, storitve v bolnišnicah in triažo na vstopnih točkah) se nanaša 19,3 milijona EUR. Za povečanje dostopnosti se v letu 2020 namenja 5,1 milijona EUR, od tega iz naslova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 4,3 milijona EUR. Na letni ravni pa v skupni vrednosti 11,5 milijona EUR.

  • ZZZS bo pokril 46,4 milijona EUR za usklajevanje plač zaposlenim v zdravstvu.

Za izvajalce zdravstvene dejavnosti se ključne rešitve nanašajo na uskladitev plač v cenah zdravstvenih storitev z veljavno plačno lestvico po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Prav tako se v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev upošteva višje vrednotenje regresa in sredstva za redno delovno uspešnost, ki javnim uslužbencem in funkcionarjem pripada od 1. 7. 2020. Skupni finančni učinek v letu 2020 znaša 54,5 milijona evrov, od tega v breme Obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) 46,4 milijona evrov. Cene zdravstvenih storitev namreč doslej niso vključevale vseh zakonskih obveznosti, ki jih imajo izvajalci zdravstvenih storitev. S predlaganimi ukrepi se ta neusklajenost odpravlja.

  • Proračun Republike Slovenije bo za prvih deset mesecev leta 2020 izvajalcem pokril stroške brisov za COVID-19, za zadnja dva meseca krije stroške ZZZS.

V zvezi s storitvami za COVID-19 pandemijo je določeno, da se izvede plačilo brisov potrditev okužbe s SARS-CoV-2 v višini 65 evrov na bris in dodani materialni stroški (odvzem brisa, osebna varovalna oprema in prevoz) v višini 25 evrov. Stroške, povezne z odvzemom brisa v letu 2020 prevzame proračun Republike Slovenije. V obdobju od 1. 6. do 30. 9. 2020 je bila skupna vrednost odvzetih brisov več kot 13,2 milijona EUR, glede na izjemen porast odvzetih brisov v mesecu oktobru pa se predvideva, da bo skupni znesek v obdobju junij – oktober preko 20 milijonov evrov. Iz naslova ZZZS bo od tega predvidoma plačanih 11,7 milijona evrov, ker jih zaradi načina poročanja za zadnja dva meseca v letu 2020 proračun ne bo pokril v tekočem letu.

  • Za triažo na vstopnih točkah namenjamo 3,44 milijona EUR.

Dodaja se standard za triažo na vstopnih točkah za bolnišnično raven, z veljavnostjo od 1. 6. 2020. Strošek, ki bremeni OZZ je 3,44 milijona evrov.  

  • Za bolnišnično zdravljenje bolnikov s COVID-19, se opredelijo storitve, ki jih lahko obračunavajo bolnišnice

Finančni učinek na OZZ v letu 2020 je ocenjen na 2,6 milijona evrov.

  • Za povečano dostopnost bo vsak prvi pregled nad minimalnim številom v specialističnih ambulantah plačan 20 % več

Za namen povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev je spremenjen obračunski model v specialistični ambulantni dejavnosti. Določi se minimalno število prvih pregledov, ki jih mora vsak izvajalec doseči. Vsak opravljen prvi pregled nad minimalnim številom bo plačan 20 % več. Finančni učinek za OZZ znaša 3,2 milijona evrov, vendar zaradi načina obračuna v letu 2020 ZZZS ne bo bremenil.

  • Za specialnosti z največjim številom nedopustno čakajočih, to je kardiologijo in vaskularno medicino, nevrologijo ter ortopedijo bo plačilo po realizaciji. Uvaja se sprotno spremljanje uspešnosti izvajanja števila prvih pregledov in javno poročanje rezultatov.

Za specialnosti z največjim številom nedopustno čakajočih, to je kardiologijo in vaskularno medicino, nevrologijo ter ortopedijo, se predlaga plačilo po realizaciji. Za urologijo tako pravilo že velja. Za ostale specialnosti se opredeli plačilo preseganja plana do 10 %. Za specialistično zunajbolnišnično dejavnost zobozdravstva je opredeljeno plačilo 5 % preseganja. Vse navedene vzpodbude veljajo, če izvajalec doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ob koncu koledarskega leta nima nedopustno čakajočih v sistemu eNaročanje. Ob nedoseganju 90 % minimalnega števila prvih pregledov in s pacienti z nedopustno čakalno dobo, so odstotki preseganj nižji, in sicer namesto plačila v realiziranem obsegu, se plača samo do 10 % preseganje, pri storitvah, kjer bi bilo sicer plačilo 10 % preseganja pa je v tem primeru plačilo 5 % preseganja. Za nov model se uvaja sprotno spremljanje uspešnosti izvajanja števila prvih pregledov in javnem poročanju rezultatov. Ob tem bodo izvajalci zavezani k poročanju o čakalnih dobah.

  • Širimo zdravstvene programe na primarni in sekundarni ravni v skupni višini 5,1 milijona evrov v letu 2020 oziroma 11,5 milijona evrov na letni ravni

Dodatno se z namenom povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev vključujejo nujne širitve zdravstvenih programov na primarni in sekundarni ravni v skupni višini 5,1 milijona evrov v letu 2020 oziroma 11,5 milijona evrov na letni ravni. Od tega se na OZZ v letu 2020 nanaša 4,3 milijona evrov. Pri tem gre za širitve zdravstvenih programov na področju splošne ambulante, dispanzerja za ženske, fizioterapije, zobozdravstvene dejavnosti, parodontologije in oralne kirurgije. V specialistično ambulantni dejavnosti so predlagane širitve na dermatovenerologiji, pulmologiji z RTG, tireologiji, nevrologiji ter pedopsihiatriji. V bolnišnični dejavnosti predlagamo širitve na področju ortopedije ter programov TAVI (menjava zaklopke brez odpiranja prsnega koša). Opredeljen je nov standard Družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti. Za CZBO Šentvid pri Stični se za program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja določi za 50 % višja cena, saj obstoječa cena ni bila realna glede na stroške.

V sklepih je tudi določeno, da Ministrstvu za zdravje nemudoma pristopi k pripravi sistemskih ukrepov na področju zdravstva, in sicer na način, da bodo cene zdravstvenih storitev odražale dejanske stroške. Ministrstvo za zdravje najkasneje do 20. 12. 2020 poroča vladi o predlogih sistemskih ukrepov glede tega, da cene zdravstvenih storitev odražajo dejanske stroške. Vlada nalaga Ministrstvu za zdravje, da v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021 oziroma pripadajočih aneksih pripravi ukrepe na način, da bo plačevanje storitev s strani ZZZS potekalo skladno z dejansko opravljenimi storitvami.