Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 34. seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 34. seji obravnavala in sprejela naslednje točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene uredbe. S tem predlogom se spremeni Uredba EU o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov iz leta 2018, in sicer v delu, ki se nanaša na datum začetka njene uporabe in nekatere druge datume. Zaradi izjemnih razmere (pandemija covid-19) se predlaga enoletni odlog datuma začetka uporabe novih pravil. Ostale vsebinske določbe se ne spreminjajo.

Uredba (EU) 2018/848 vzpostavlja nov regulativni okvir za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga v zvezi z ekološko pridelavo z namenom nadaljnjega razvoja celotnega sistema upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, ki združuje najboljše okoljske prakse in prakse na področju podnebnih ukrepov, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in uporabo visokih standardov dobrobiti živali in visokih standardov pridelave, v skladu s povpraševanjem vse večjega števila potrošnikov po proizvodih, pri katerih se uporabljajo naravne snovi in postopki.

Ekološka pridelava je v nedavno sprejeti Strategiji „od vil do vilic“ opredeljena kot eden od načinov izpolnjevanja zahtev za vzpostavitev trajnostnega prehranskega sistema. Tudi Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030 priznava vlogo ekološke pridelave pri ohranjanju biotske raznovrstnosti na evropskem ozemlju. Trden in enoten regulativni okvir za naslednjih 10 let je zato ključnega pomena za doseganje ciljev - 25 % kmetijskih zemljišč namenjenih ekološki pridelavi in znatnega povečanja ekološke akvakulture do leta 2030, ki sta navedena v strategiji „od vil do vilic“ in strategiji za biotsko raznovrstnost.

Zato se v luči, da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga in pravno varnost za vse izvajalce dejavnosti v ekološkem sektorju ter se izognili morebitnim motnjam na trgu, predlaga odložitev datum začetka uporabe nekaterih določb Uredbe (EU) 2018/848 za eno leto.

Poleg tega se predlaga zamik tudi pri nekaterih drugih datumih iz Uredbe in sicer se datum izteka veljavnosti priznanja za tretje države in izvajalce dejavnosti s sedežem v tretjih državah podaljša za eno leto do 31. decembra 2026. Prav tako se datum izteka veljavnosti priznanja nadzornih organov in izvajalcev nadzora v tretjih državah podaljša za eno leto do 31. decembra 2024.

Slovenija podpira predlog akta, saj je pomembno, da se daje državam članicam ter operaterjem v sektorju ekološkega kmetovanja dovolj časa za pripravo na izvajanje novih pravil.

Stališče Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Združenemu  kraljestvu, da privoli, da ga samostojno zavezujejo nekateri mednarodni  sporazumi, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju, na področju skupne ribiške politike Unije

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o dovoljenju Združenemu kraljestvu, da privoli, da ga samostojno zavezujejo nekateri mednarodni  sporazumi, ki se uporabljajo v prehodnem obdobju, na področju skupne ribiške  politike Unije. S tem izvedbenim sklepom Svet EU se dovoli, da privoli, da ga samostojno zavezujejo naslednji mednarodni sporazumi, ki naj bi se uporabljali v prehodnem obdobju.

Na podlagi Sporazuma o izstopu se lahko Združeno kraljestvo v prehodnem obdobju pogaja, podpiše in ratificira mednarodne sporazume, ki jih na področju izključne pristojnosti Unije sklepa samostojno, pod pogojem, da ti sporazumi ne začnejo veljati ali se ne uporabljajo v prehodnem obdobju, razen če to dovoli Unija.

Združeno kraljestvo je izrazilo namero, da privoli, da ga samostojno zavezuje pet mednarodnih sporazumov, s katerimi se ustanavlja pet regionalnih organizacij za upravljanje ribištva in ki naj bi se uporabljali v prehodnem obdobju, na področju izključne zunanje pristojnosti Unije glede ribištva. Te regionalne organizacije za upravljanje ribištva so: Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC), Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (NAFO), Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), Komisija za tune v Indijskem oceanu (IOTC) in Organizacija za ohranjanje severnoatlantskega lososa (NASCO).

V interesu Unije je, da Združeno kraljestvo zavezujejo ti mednarodni sporazumi v luči preprečevanje netrajnostnega ribolova.

Republika Slovenija podpira predlog akta.

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa Sveta (EU) 2019/510, 54956-29/2020

Vlada je sprejela Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa Sveta (EU) 2019/510, 54956-29/2020.

S tem sklepom Svet EU pooblasti Komisijo, da zastopa stališče Unije v okviru Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (Konvencija NEAFC) glede pristopa – v prehodnem obdobju – Združenega kraljestva h konvenciji.

S tem sklepom se tudi razveljavi v lanskem letu sprejeti sklep Sveta EU glede pristopa Združenega kraljestva h konvenciji. Glede prošnje Združenega kraljestva iz leta 2019 ni bil dosežen zadosten kvorum (tri četrtine vseh pogodbenic), saj konvencija izključuje pristop držav članic Unije.

Združeno kraljestvo pa se lahko na podlagi Sporazuma o izstopu pogajanj v prehodnem obdobju pogaja, podpiše in ratificira mednarodne sporazume, ki jih na področju izključne pristojnosti sklepa samostojno, pod pogojem, da ti sporazumi ne začnejo veljati ali se ne uporabljajo v prehodnem obdobju, razen če to dovoli.

Zato je Združeno kraljestvo obvestilo Komisijo o nameri, da bi samostojno privolilo, da bi ga v prehodnem obdobju zavezovala Konvencija NEAFC

V interesu Unije je, da postane Združeno kraljestvo članica te konvencije v luči  preprečevanje netrajnostnega ribolova.

Republika Slovenija podpira predlog akta.

Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podpredsednico vlade in zadevo SRIPT

Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podpredsednico vlade in zadevo SRIPT in ga pošlje Državnemu zboru.

V pisnem poslanskem vprašanju, z dne 24. 8. 2020 Vladi poslanec dr. Franc Trček navaja, da je več kot očitno, da je podpredsednica vlade v zadevi SRIPT kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, kot je to že lani ugotovila KPK ter je na matičnem delovnem telesu državnemu zboru tudi ustrezno problematiziral SDS.

Poslanec Vlado sprašuje:

  • Kdaj bo gospa podpredsednica vlade odstopila, ker njen neodstop dobesedno pomeni, da ta in takšna vlada ter koalicija promovirata koruptivna dejanja vladnih funkcionark in funkcionarjev?

 Vlada  nadaljevanju podaja odgovor na zastavljeno vprašanje:

V zadevi SRIPT je na specializiranem državnem tožilstvu v teku kriminalistična preiskava in zbiranje obvestil v okviru predkazenskega postopka. Dokler preiskava ni zaključena, se Vlada do očitkov poslanca v poslanskem vprašanju ne more opredeliti.

Informacija o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020

Vlada je sprejela informacijo o nameravani postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec leta 2020.

Republika Slovenija in Sveti sedež imata sorodne poglede na vrsto globalnih vprašanj, vseskozi nas povezujejo prijateljski odnosi ter reden in konstruktiven dialog, kar je poudarjeno tudi v strategiji slovenske zunanje politike. V njej je zapisano, da je Sveti sedež pomemben sogovornik v Evropi in svetu, posebno v zvezi z vprašanji miru, razvoja, verske svobode, medkulturnega in medverskega dialoga, kulturne identitete, humanitarnimi in drugimi svetovnimi vprašanji, ki jih poudarja prav sedanji pontifikat. Poleg dvostranskih odnosov dialog s Svetim sedežem poteka tudi v okviru določil Lizbonske pogodbe.

Običaj, da na Trgu svetega Petra v Vatikanu v božičnem času postavijo božično drevo je leta 1982 uvedel tedanji papež Janez Pavel II. Vsako leto smreko podari druga država ali regija. Slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu je Kabinet predsednika Vlade RS in Ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo, da je bila sprejeta skoraj desetletje stara slovenska pobuda o postavitvi slovenskega božičnega drevesa na Trgu svetega Petra v Vatikanu konec letošnjega leta.

Postavitev božičnega drevesa in spremljajoči promocijski dogodki bodo odlična promocija Slovenije, predvsem v luči predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta  2021. Slovenija že sodeluje v triu predsedstva, ki se je začelo s predsedovanjem Nemčije v drugi polovici 2020 in se bo nadaljevalo s predsedovanjem Portugalske v prvi polovici 2021. S postavitvijo božičnega drevesa bo Slovenija obeležila tudi 30. obletnico plebiscita. Država Vatikan je bila tudi ena prvih držav, ki je Slovenijo priznala kot samostojno in neodvisno državo.

Gozd je v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja, s katerim se poskušajo zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna raba in upravljanje vira. Slovensko gospodarjenje z gozdom priteguje tudi pozornost drugih držav. Slovenska gozdarska šola je eden najbolj sonaravnih pristopov h gozdarstvu. Pri nas gozd razumemo kot ekosistem, v katerega vstopa tudi lastnik gozda, ki uporablja les kot eno od dobrin gozda. Slovenska šola tako pomeni zelo striktno spoštovanje treh temeljnih načel v slovenskem gozdarstvu, to so sonaravnost, trajnost in upoštevanje vseh funkcij gozda.

Pomen božičnega drevesa lahko zaradi njegove specifike razširimo tudi na področje promocije gozdov in gozdarstva oziroma na ozaveščanje ljudi o njihovem pomenu in nujnosti smotrne rabe. V predbožično novoletnem času je gozd zaradi običaja postavljanja božičnega drevesca deležen večje pozornosti kot sicer. S postavitvijo naravnega in v naravnem okolju pridobljenega drevesa slovenske avtohtone vrste iglavca, skrbno izbranega s strani javne gozdarske službe, se promovira učinkovito gospodarjenje z gozdom kot naravnim bogastvom, s katerim se v slovenskih gozdovih dosega kakovostne gozdne lesne sortimente. Božično drevo, ki bo krasilo Trg svetega Petra, bo pridobljeno iz gozdov, ki imajo tako imenovani FSC certifikat, ki zagotavlja trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje. Zato ocenjujemo, da lahko s projektom postavitve in okrasitve božične smreke v Vatikanu dosežemo številne in odmevne dodatne učinke tudi na področju promocije slovenskih gozdov in slovenske gozdarske šole, ki temelji na trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti.

Pregled dosedanje prakse je pokazal, da gre za mednarodno odmeven projekt Vatikana, pri čemer je postavitev božičnega drevesa in posledično države, ki podari drevo, deležen velike pozornosti svetovne javnosti. Pričakovati je, da bo učinek vplival na dvig ugleda gozdarstva tako doma kot na tujem. Celotni projekt bo imel širši pozitivni učinek tudi na različne sektorje. Dogodek bo med drugim tudi priložnost za promocijo Slovenije kot Evropske regije gastronomije v letu 2021 ter širšo promocijo Slovenije kot zelene, kreativne in pametne destinacije. V projektu bodo podprti tudi slovenski rokodelci, ki se ukvarjajo z izdelavo tovrstnega okrasja in bodo sodelovali pri krašenju. Dogodek pa bo tudi priložnost za predstavitev Slovenije skozi kulturni program slovenskih kulturnih izvajalcev.

Vlada je zato sprejela sklepe:

  • Za koordinacijo izvedbe projekta, v katerem sodelujejo tudi Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenska turistična organizacija), Ministrstvo za zunanje zadeve in Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije je zadolženo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Za izvedbo in financiranje nakupa smreke večje dimenzije ter 42 manjših okrasnih dreves in njihovega prevoza v Vatikan zadolžila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Za koordinacijo in financiranje priprave okrasja, kulturnega programa, promocijskih aktivnosti in vseh ostalih aktivnosti pred in med dogodkom v Vatikanu zadolžila Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

Stroški celotnega projekta so ocenjeni na 100.000 evrov, od tega je predvideno 40.000 evrov za nakup in prevoz vseh dreves, ki se financira iz Gozdnega sklada, preostali strošek pa je predviden za izvedbo delavnic za izdelavo okrasja in material, spremljevalni kulturni program, promocijske aktivnosti in druge spremljevalne aktivnosti.