Skoči do osrednje vsebine

Vlada ocenila spoštovanje priporočil Varuha človekovih pravic

Vlada Republike Slovenije je na seji 30. septembra sprejela Skupno poročilo Vlade za leto 2019, pripravo katerega je koordiniralo Ministrstvo za pravosodje. Poročilo je sestavljeno iz Odzivnega poročila Vlade na petindvajseto redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019, Informacije o realizaciji priporočila Državnega zbora ob obravnavi štiriindvajsetega rednega Letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2018 in Odzivnega poročila na Poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma v letu 2019.

V odzivnem poročilu, ki predstavlja povzetek in nadgradnjo prizadevanj na področju varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je Vlada ocenila uresničevanje priporočil, ki jih je nanjo naslovil Varuh človekovih pravic. V zvezi s priporočili, podanimi v Varuhovem letnem poročilu za leto 2018, katerih realizacijo je Vlada ocenila že v preteklem letu, je viden napredek. Od 83 priporočil, ki se nanašajo na Vlado, je realiziranih 5 priporočil več kot lani (prej 10, sedaj 15), 3 priporočila so dodatno delno realizirana (prej 19, sedaj 22), število nerealiziranih priporočil se je več kot prepolovilo (prej 24, sedaj 11), število priporočil, katerih realizacijo Vlada zavrača zaradi nestrinjanja, pa se je povečalo za dve (prej 9, sedaj 11).

V poročilu za leto 2019 Varuh med drugim opozarja na problematiko revščine in prekarnega dela, dolgotrajnost postopkov odločanja o položaju tujcev, neizvrševanje odločb Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice, pomankanje invalidom dostopnih javnih ustanov, predvsem sodišč in šol, na romsko problematiko, čakalne dobe v zdravstvu, problematiko oskrbe z vodo, prezasedenost zaporov in njihovo kadrovsko podhranjenost, zagotavljanje primerne nastanitve zapornikom, ki potrebujejo dodatno pomoč, na dolgotrajnost denacionalizacijskih postopkov, potrebo po ureditvi izpustov smradu v okolje ter na potrebo po zagotavljanju neodvisnega izvajanja, nadzora in financiranja obratovalnega monitoringa. Med 147 priporočili, ki jih je v zvezi z navedenimi in drugimi tematikami v poročilu za leto 2019 na Vlado naslovil Varuh, je po oceni Vlade 21 priporočil že realiziranih, 40 priporočil delno realiziranih, 35 priporočil nerealiziranih, 33 priporočil predstavlja stalno nalogo, realizacija 18 priporočil pa je zavrnjena zaradi nestrinjanja.

V letnem poročilu za leto 2019 je Varuh Vlado pozval tudi, naj pojasni razloge za neupoštevanje priporočil, ki jih je podal v preteklih poročilih. Gre za 121 priporočil, podanih med leti 2011 in 2018, za katera Varuh ocenjuje, da niso bila uresničena. Vlada v zvezi s temi priporočili ocenjuje, da je 30 priporočil že realiziranih, 35 delno realiziranih, 18 nerealiziranih, 16 jih predstavlja stalno nalogo, realizacijo 22 priporočil pa zavrača.

Vlada in Ministrstvo za pravosodje si bosta v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic tudi v prihodnje prizadevala za dvig ravni varstva človekovih pravic in še naprej izvajala ukrepe za odpravo pomanjkljivost, na katere je v svojih poročilih opozoril Varuh.