Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo želi imeti z Občino Postojna dobre odnose

Na Ministrstvu za obrambo želimo glede očitkov, ki se v zadnjem času pojavljajo v javnosti in se nanašajo na sodelovanje med Ministrstvom za obrambo in Občino Postojna, poudariti, da se vodstvo ministrstva zaveda pomena dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, zlasti tam, kjer je prisotna Slovenska vojska, in si zanj tudi intenzivno prizadeva.

Tako je Ministrstvo za obrambo marca 2004 z Občino Postojna sklenilo Dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju občine Postojna, na podlagi katerega je ministrstvo zaradi večje obremenjenosti cestne in komunalne lokalne infrastrukture zaradi uporabe Slovenske vojske ter interese lokalne skupnosti, sovlagalo v  lokalno javno infrastrukturo. Dogovor je opredeljeval, da bo ministrstvo v lokalno javno infrastrukturo vlagalo do 260.000 EUR letno. Od podpisa Dogovora do vključno leta 2018 je ministrstvo sofinanciralo lokalno javno infrastrukturo v občini Postojna v skupni višini 3,1 milijona EUR, v last občine pa je bilo prenesenih tudi več nepremičnin v skupni vrednosti 1,5 milijona EUR.

Na podlagi dogovorov s posameznimi občinami je Vlada septembra 2017 sprejela Program sofinanciranja Ministrstva za obrambo investicij v lokalno javno infrastrukturo zaradi obremenitev, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske v občinah Postojna, Ilirska Bistrica in Krško v letih 2017 in 2018. Ministrstvo in Občina Postojna sta isti mesec sklenila Pogodbo o sofinanciranju lokalne javne infrastrukture v letih 2017 in 2018. Program in pogodba sta temeljila na dodatku št. 7 k Dogovoru Ministrstva za obrambo in Občine Postojna z dne 29.9.2017, s katerim sta se dogovorila, da se šteje sofinanciranje v izgradnjo novega Gasilsko reševalnega centra Postojna v letih 2017 in 2018, za sofinanciranje Ministrstva za obrambo v lokalno javno infrastrukturo za obdobje let 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020. Ministrstvo za obrambo naj bi v ta namen v letu 2017 sofinanciralo sredstva v višini 300.000,00 EUR in v letu 2018 še 300.000,00 EUR.

Ministrstvo je leta 2017 občini plačalo znesek sofinanciranja v višini 300.000 EUR, medtem ko je leta 2018 zaradi enostranske odpovedi Dogovora s strani Občine Postojna, poravnalo zahtevek občine za sofinanciranje  v višini  z nakazilom 48.000 EUR. Za pridobitev oz. prenos stanovanja v protivrednosti 30.000 EUR pa je MORS napotilo Občino Postojna k vložitvi vloge za prenos stanovanja po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V povezavi s pobudo oziroma amandmajem Levice, da bi Ministrstvo za obrambo z rebalansom državnega proračuna za Gasilsko reševalni center Postojna zagotovilo 252.000 EUR, ki ga je pretekli teden Državni zbor zavrnil, pojasnjujemo, da je Občina Postojna na Okrajnem sodišču v Ljubljani konec leta 2018 vložila zahtevek za izterjavo zneska sofinanciranja v višini 300.000 EUR, zoper katerega je ministrstvo prek Državnega odvetništva vložilo ugovor. Okrajno sodišče v Ljubljani je sklep razveljavilo in odločilo, da se odločanje nadaljuje v pravdnem postopku. Ministrstvo je nato v okviru predloga za mirno rešitev spora Občini Postojna predlagalo nov začasni dogovor, ki bi predstavljal podlago za izplačilo zneska 252.000 EUR, a ga je Občina Postojna zavrnila. S tem so se ustavili postopki za izven sodno rešitev spora glede plačila zneska 252.000 EUR.

Osrednje vadišče Slovenske vojske (OSVAD SV) je pomembno za uresničevanje poslanstva Slovenske vojske, zato je za umestitev vadišča državnega pomena v prostor, v postopku sprejemanja državni prostorski načrt za OSVAD SV. V okviru postopka državnega prostorskega načrtovanja je Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), izdalo odločbo, v kateri je določeno, da je v postopku izvedbe državnega prostorskega načrtovanja treba izvesti postopek Celovite presoje vpliva na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na naravo. Trenutno je v postopku objava javnega naročila za izdelavo navedene Celovite presoje vpliva na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov na naravo.

Ministrstvo pa že zdaj na OSVAD SV letno izvaja monitoring tal, vode, zraka in hrupa in z rezultati seznanja lokalno skupnost.

Ministrstvo za obrambo je vedno pripravljeno na iskanje rešitev in se je s predstavniki občine kadarkoli pripravljeno sestati in reševati odprta vprašanja. Ministrstvo za obrambo se je z Občino Postojna vedno pripravljeno pogovarjati tudi o omilitvenih in dodatnih varovalnih ukrepih ter o finančnih ali drugih nadomestilih za obremenitve, ki jih povzroča delovanje Slovenske vojske. Ne moremo pa pristati na neizvedljive zahteve skupin in posameznikov na račun in škodo Slovenske vojske ter njeno usposabljanje za delovanje v miru in vojni. Edina stvar, o kateri se ministrstvo ne more pogovarjati je predlog o ukinitvi vojaškega vadišča Poček. Ko bo občina pripravljena sprejeti dejstvo, da vadišče Poček dolgoročno ostaja osrednje vadišče Slovenke vojske, so vsa ostala odprta vprašanje rešljiva.

Pogled na vadišče Poček iz zraka

Pogled na vadišče Poček iz zraka | Avtor MORS