Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za kandidate za članstvo v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja (CPT)

V skladu s 3. členom izvedbenega dela Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Uradni list RS, št. 2/94 - Mednarodne pogodbe, št. 1/94) Ministrstvo za pravosodje objavlja javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT).

Kandidat za člana Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (Odbor) bo izvoljen za dobo štirih let z možnostjo dvakratne ponovne izvolitve.

V skladu s 4. v zvezi s 1. členom zgoraj navedene Konvencije se člani Odbora izberejo izmed visoko moralnih oseb, ki so znane po svojih sposobnostih na področju človekovih pravic ali imajo poklicne izkušnje na področjih izvajanja obiskov, ki vključujejo preiskovanje ravnanj z osebami, ki jim je vzeta prostost, tako da se okrepi varstvo takšnih oseb pred mučenjem in nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem. Člani delujejo kot posamezniki, morajo biti neodvisni in nepristranski ter morajo biti na razpolago, da lahko učinkovito delujejo v Odboru. Pogoj je aktivno znanje vsaj enega od jezikov, ki se v Odboru uporabljata kot uradni jezik: angleški ali francoski.

Več o delu Odbora je moč najti na naslednji spletni povezavi: https://www.coe.int/en/web/cpt/about-the-cpt.

Vlada Republike Slovenije bo imena treh najprimernejših kandidatov skupaj z njihovimi vlogami posredovala vodji delegacije Republike Slovenije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PSSE). Seznam kandidatur bo naprej obravnaval Pododbor za človekove pravice Odbora za pravne zadeve in človekove pravice PSSE, ki bo presodil o ustreznosti posameznih kandidatov iz celotnega seznama kandidatur, in seznam, ki bo izpolnjeval zahtevane pogoje, posredoval Biroju PSSE, ki bo o dokončnem seznamu obvestil Odbor ministrov. Odbor ministrov Sveta Evrope bo nato izmed treh kandidatov izvolil enega člana v Odbor.

Kandidati lahko svojo prijavo oddajo na e-naslov Ministrstva za pravosodje gp.mp@gov.si do vključno 19. oktobra 2020 z obvezno navedbo številke poziva 542-53/2020, pri čemer mora prijava obvezno vsebovati oba izpolnjena obrazca »Vzorčni življenjepis za kandidate za CPT« ter »Model Curriculum Vitae for CPT Candidates«, ki sta prilogi tega poziva. Oba obrazca morata biti izpolnjena v Word obliki.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Eventualne dodatne informacije lahko prejmete na Ministrstvu za pravosodje v Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč na tel. št. 01 369 5400.