Skoči do osrednje vsebine

4. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes potekala 4. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Člani sveta so nadaljevali razpravo o vprašanjih, vezanih na spodbujanje višanja samooskrbe Slovenije, in se seznanili s strategijo za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

Na seji so se člani seznanili z ugotovitvami posameznih delovnih skupin, sestavljenih iz članov Sveta, ki so obravnavale tri ključne teme za zagotavljanje samooskrbe:

  • Vzpostavitev učinkovitih oskrbnih verig, ki bodo tudi mednarodno konkurenčne;
  • Izboljšanje trajnostne oskrbe z odgovornostjo do ohranitve narave in njenih virov ter uporabo novih tehnologij;
  • Ozaveščen potrošnik: ključ do uravnotežene potrošnje in vloga posameznika pri trajnostni oskrbi.

Za zagotavljanje samooskrbe so pomembne odporne in delujoče temeljne verige oskrbe s hrano ter prepoznavanje in podpora tako imenovanim povezovalnim šampionom v oskrbnih verigah. Pomembno je graditi verige, ki bodo dajale višjo dodano vrednost vsem členom v verigi in bodo v čim večji meri izkoriščale nacionalne vire. Agroživilske verige morajo temeljiti na jasnih pogodbenih obvezah vseh členov v verigi, pri čemer je potrebno analizirati posamezne člene in ugotoviti kje se pojavljajo vrzeli ter jih odpravljati (tudi z ukrepi).

Z vidika trajnostne oskrbe je bil na seji dan poudarek novim tehnologijam in prilagajanju kmetijstva podnebnim spremembam.

V okviru tretje teme so člani razpravljali o ozaveščenosti potrošnikov. Ta se vedno bolj zaveda pomembnosti in kvalitete v Sloveniji pridelanih in predelanih živil, kljub temu pa je treba promocijske dejavnosti ciljno prilagoditi posamezni skupini potrošnikov. Člani Sveta so poudarili pomembnost strogega kaznovanja nelojalne konkurence in zavajanja potrošnikov.

V sklopu razprave je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poudarila pomen povezovanja in zaupanja v verigah oskrbe s hrano ter ozaveščanja potrošnikov. Trenutno na EU nivoju poteka močna razprava o potrebi po jasnem označevanju hranilne vrednosti, pojavljajo se tudi pobude za bolj jasno označevanje porekla. Ministrica je izpostavila bodočo skupno kmetijsko politiko, ki je sicer še v nastajanju, kljub temu pa se moramo že odločati u ukrepih, ki jih bomo v prihodnje izvajali.

Na seji Sveta je bila predstavljena tudi Strategija in potrebne aktivnosti za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

Svet je strokovno svetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, zlasti glede podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji, digitalizacije, skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik, inovacij in podjetništva, optimizacije procesov, agrarne ekonomike, prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, znanosti, raziskav in razvoja, bazičnih raziskav in analiz, sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij, varne hrane, verig vrednosti, povezovanja in sodelovanja, povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, trajnostnega kmetijstva, trajnostnega gozdarstva, gospodarjenja z naravnimi viri ter  krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani sestavljajo mag. Matej Rus,  Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru; izr. prof. dr. Milan Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Zdravko Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; dr. Rok Mihelič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr. Emil Erjavec in prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; doc. dr. Aleš Gačnik, Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem; doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; mag. Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; dr. Tatjana Zagorc, SRIP HRANA; dr. Blaž Germšek in dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije; doc. dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije; prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko; izr. prof. dr. Marko Debeljak, Inštitut »Jožef Stefan«; Edo Oblak, Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje; Toni Balažič, Skupina Panvita; dr. Mitja Krajnc, Žipo Lenart d. o. o.; Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec; Roman Ferenčak, Ocean Orchids d. o. o.; Mitja Herga, Puklavec Family Wines; Uroš Macerl, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije; Matevž Jeran, magister inženir prehrane; dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; in dr. Tomaž Boh, Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.