Skoči do osrednje vsebine

Pregled vpliva rebalansa proračuna 2020 na področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Vlada je 30. avgusta na korespondenčni seji sprejela rebalans proračuna za leto 2020. Pripravili smo pregled vpliva rebalansa 2020 na področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

V dokumentu, ki ga objavljamo, smo izrisali tabelo, ki prikazuje razliko v sredstvih sprejetega proračuna 2020 in sredstvi predlaganega rebalansa 2020. V tabeli so sumarno prikazana sredstva integralnega proračuna RS in Sredstva evropske kohezijske politike (EU del in nacionalna udeležba).

Iz tabele izhaja, da je razlika med sprejetim proračunom in predlogom rebalansa 22.150.465 evrov. Nastala razlika je v največji meri posledica sprememb v dinamiki financiranja projektov evropske kohezijske politike, kjer gre, zaradi nekoliko upočasnjene dinamike izvajanja investicijskih projektov financiranih s strani strukturnih skladov (ESRR), za prenos izvajanja in sredstev v naslednja leta. Sredstva integralnega proračuna (znotraj tega sredstva ARRS) ostajajo praktično enaka. Podrobnejši pregled je prikazan spodaj.

Na področju znanosti so se integralna sredstva glede na sprejeti proračun 2020 znižala v skupni višini  2.012.887 evrov. Po sklepu Vlade 20. marca 2020 je bilo nižanje na politiki 05 v višini 946.667 evrov. Ob pripravi Rebalansa 2020 je bilo dodatno nižanje na področju znanosti v skupni višini 1.066.220 evrov, predvsem zaradi zamika dinamike mednarodnih projektov EraNet, nižanja potnih stroškov zunanjih sodelavcev in promocije znanosti. 

Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) so ostala praktično enaka in njihova rast glede na proračun 2019 znaša 20,5 milijonov evrov. Tako bodo kljub rebalansu izpeljane vse aktivnosti, skladno s predvidenim rokovnikom in letnim programom dela.

Razlika v proračunih pa je posledica izvajanja projektov kohezijske politike, kjer je zaradi zamikov že v letu 2019 ter dodatnih zaostankov v izvajanju projektov v letu 2020 prišlo do zamika dinamike izplačil v naslednja leta. Glede na to, da sredstva zaradi objektivnih razlogov na strani izvajalcev niso porabljena in glede na dinamiko v letu 2020 tudi ne bodo porabljena, so bile že tokom leta narejene določene spremembe (prerazporeditve), ki so bile z rebalansom potrjene in se odražajo v proračunskih dokumentih. Na podlagi vseh sprememb je tako razlika v sredstvih 19,8 milijonov evrov.

Kljub zmanjšanju sredstev v proračunu 2020 na strani projektov kohezijske politike poudarjamo, da so prerazporeditve predvsem v korist izvajanja projektov, saj se njihova dinamika podaljšuje v naslednja leta. Če temu ne bi bilo tako, bi bilo izvajanja nekaterih izmed njih zaradi nedoseganja terminskih rokov onemogočeno ali celo nemogoče.

Grafični prikazi so na voljo v pripetem dokumentu.