Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 83. dopisne seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 83. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranim letnim poročilom skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., skupaj z izjavo o upravljanju družbe in poročilom neodvisnega revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2019.

Bilančni dobiček na dan 31. december 2019 znaša 5.405.648,92 EUR in se nameni za izplačilo družbeniku. Bilančni dobiček zajema preostanek čistega dobička poslovnega leta 2019 v znesku 5.404.757,87 EUR in preneseni čisti poslovni izid iz naslova odprave aktuarskega dobička zaradi odhodov v znesku 891,05 EUR.

Vlada ne podeljuje razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za leto 2019.

Vlada se seznani s prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

Vlada imenuje za revizorja računovodskih izkazov družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.