Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 29. seje Vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 29. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o odprtju in zagotavljanju Upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021-2023

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023 - 9548/20. Republika Slovenija navedeni Predlog podpira.

S tem predlogom se uredi področje upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023. Namen avtonomnih trgovinskih ukrepov za ribiške in akvakulturne proizvode je predvsem ribiški predelovalni industriji v Evropski uniji omogočiti uvoz surovin iz držav nečlanic EU za nadaljnjo predelavo po nižjih stopnjah ali dajatev prost uvoz. Trenutno proizvodnja v EU pokriva 43 % njenih potreb. Da se predelovalni industriji v EU zagotovi zadostna oskrba z ribiškimi proizvodi, se predlaga opustitev ali znižanje uvoznih dajatev za več ribiških proizvodov v okviru tarifnih kvot ustreznega obsega.

Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune

Vlada je sprejela stališče k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije o krepitvi Medameriške komisije za tropske tune, in spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 520/2007 - 9549/20. Republika Slovenija navedeni Predlog podpira.

Namen predloga je prenos v pravo EU nadzornih, ohranitvenih in upravljalnih ukrepov, ki jih je sprejela Medameriška komisija za tropske tune, katere pogodbenica je Evropska unija.

Predvideni ukrepi ne zadevajo slovenskega ribiškega sektorja.

Stališče Republike Slovenije do Predloga Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije

Vlada je sprejela stališče k zadevi Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije - 9800/20. Republika Slovenija podpira navedeni Predlog.

S tem predlogom akta se spreminja Uredba Sveta (EU) 2020/123, ki določa ribolovne možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. Predlog temelji na znanstvenem mnenju Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF). Predlagani ukrepi so zasnovani v skladu s cilji in pravili skupne ribiške politike ter so skladni s politiko Unije na področju trajnostnega razvoja.

Predvideni ukrepi ne zadevajo slovenskega ribiškega sektorja.

Stališče Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo

Vlada je sprejela stališče k zadevi Predlog sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, v imenu Unije - 10059/20. Republika Slovenija podpira Predlog.

S tem sklepom Generalni sekretariat Sveta EU pooblasti pogajalce Sporazuma v imenu Evropske unije za podpis Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma.

Evropska komisija je na podlagi elementov pogajalskih smernic Sveta začela pogajanja z Republiko Honduras 2013. Pogajanja z Republiko Honduras z namenom sklenitve Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo so se uspešno zaključila s parafiranjem Sporazuma dne 14. junija 2018.

Cilj tega sporazuma, ki je skladen s skupno zavezo pogodbenic za trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, je vzpostaviti pravni okvir za zagotovitev, da so vsi lesni proizvodi iz tega sporazuma, ki se iz Hondurasa uvažajo v Unijo, proizvedeni zakonito, in tako spodbujati trgovanje s takimi lesnimi proizvodi. Ta sporazum zagotavlja tudi podlago za dialog in sodelovanje med pogodbenicama, namenjena olajševanju in spodbujanju celovitega izvajanja tega sporazuma ter okrepitvi izvrševanja zakonodaje in upravljanja na področju gozdov.