Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 28. seje Vlade RS področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 28. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2019

Vlada je soglašala k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je na svoji 18., 19. in 21. dopisni seji dne 24. 3., 31. 3. in 2. 6. 2020, s sklepi št. 81/2020, 82/2020 in 88/2020, sprejel Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad).

Sklad je poslovno leto 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 6.554.502 EUR. Izkazani presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.554.502 EUR bo Sklad razporedil za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter za nakupe zemljišč v 10 km pasu ob mejni črti in naložbe v skladu s finančnim načrtom. Vlada pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada za leto 2019 Državnemu zboru RS.

Celotni prihodki Sklada so znašali 27.676.510 EUR, kar je za 8 odstotkov več, kot je bilo načrtovano in za 173 odstotkov več kot v letu 2018.

Sklad je v letu 2019 odkupil 639,9150 ha pretežno kmetijskih zemljišč za skupno pogodbeno vrednost 10.480.854,84 EUR. V povprečju je Sklad za kvadratni meter zemljišča plačal 1,64 EUR za kvadratni meter.

Po dejanski rabi je Sklad prodal 29,7965 ha kmetijskih zemljišč za skupno pogodbeno vrednost 4.088.376,29 EUR oziroma po povprečni ceni 13,72 EUR za kvadratni meter. 

V postopkih menjave je Sklad odtujil 47,0298 ha zemljišč in hkrati iz njih pridobil 46,4717 ha zemljišč. V postopkih razdružitve solastnine je Sklad odtujil 18,1384 ha in hkrati iz njih pridobil 19,5088 ha zemljišč. Sklad je v komasacije zemljišč vložil 106,95 ha kmetijskih zemljišč in gozdov v vrednosti 717.801 EUR ter iz njih pridobil 105,2958 ha zemljišč v vrednosti 718.310 EUR.

Redno se je izvajala predpisana letna kontrola obdelanosti zemljišč v obsegu 5% od vseh zemljišč v zakupu. V petih primerih je Sklad zakupne pogodbe odpovedal zaradi neobdelanosti kmetijskih zemljišč.

Največ pogodb o neodplačnem prenosu zemljišč na Sklad je bilo v letu 2019 sklenjenih z občinami (112, skupaj za 304,72 ha), hkrati pa je bilo z občinami sklenjenih tudi največ pogodb o neodplačnem prenosu zemljišč iz Sklada k občinam (260, skupaj za 132,71 ha).

Na področju urejanja evidenc nepremičnin je Sklad  pregledal in vsebinsko potrdil 41.370 parcel. Potrebno je  razčistiti lastništvo še za 157.103 parcele, pri čemer so občine največja skupina pravnih oseb, s katerimi Sklad še nima razmejenega zakonskega lastništva.

Višina zahtevkov iz naslova nemožnosti uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije ali po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, ki se izkazujejo zunaj bilančno, na dan 31.12.2019 znaša 20.010.989 EUR (na dan 31.12.2018 je znašala 25.729.841,00 EUR).

Poslovanje Sklada v letu 2019 se na splošno ocenjuje kot uspešno, saj so bili načrtovani cilji doseženi.

Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Vlada RS je izdala Odlok o nadomestilu plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje Odloka o nadomestilu priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19 se zagotovijo iz splošne proračunske rezervacije.

Odlok določa vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih. Sektor morskega gospodarskega ribolova se ta čas sooča z začasno zaustavitvijo oziroma bistveno zmanjšano prodajo iztovorjenih rib. Prodaja v gostinske obrate ter na italijanski trg se je ustavila, prodaja v lokalnih ribarnicah pa je na predkrizni ravni. Ribiči izvajajo gospodarski ribolov na morju na podlagi veljavnih dovoljenj za gospodarski ribolov. Dovoljenje za gospodarski ribolov jim daje možnost priveza v ribiških pristaniščih, kjer imajo na razpolago ustrezno infrastrukturo. Strošek pristojbine za uporabo privezov v ribiških pristaniščih je fiksni strošek in ga morajo plačati ne glede na iztovor in prodajo rib. Ribičem lahko del stroškov za uporabo privezov krije lokalna skupnost; če znesek, ki ga prispeva lokalna skupnost presega 60 % celotnega zneska, se nadomestilo po tem odloku zniža za razliko med celotnim zneskom in zneskom lokalne skupnosti. Nadomestila se dodelijo po pravilih Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenega s sporočilom Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3).

Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih prodaje gozdnih lesnih sortimentov

Vlada RS je sprejela Pravila družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov. Poslovodstvo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poskrbi za vpis tega sklepa v knjigo sklepov družbe.

Vlada RS kot skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., (SiDG) v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) na podlagi predloga poslovodstva družbe sprejme pravila, ki določajo način in merila prodaje gozdnih lesnih sortimentov.

Z novimi Pravili družbe SiDG o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov se na podlagi dosedanjih izkušenj družbe SiDG pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov uvajajo nekatere spremembe in dopolnitve dosedanjih pravil, ki bodo družbi SiDG omogočale večjo prilagodljivost na hitro spreminjajoči se trg gozdnih lesnih sortimentov. Gozdne lesne sortimente bo družba SiDG na podlagi ter pravil lahko še naprej prodajala na pet načinov, in sicer na javnih dražbah, z javnim zbiranjem ponudb, z direktno prodajo, prodajo na javnem razpisu za sklepanje dolgoročnih pogodb ter izjemoma s prodajo lesa na panju.

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjimi pravili so širjenje možnosti direktne prodaje brez količinskih omejitev v primeru presežkov posameznih gozdnih lesnih sortimentov na trgu, zlasti kot odziv na posledice povečane sanacije v primeru naravnih ujm v gozdovih. Z novim načinom določanja cen gozdnih lesnih sortimentov pri njihovi prodaji na podlagi dolgoročnih pogodb brez naknadnega poračunavanja z zamikom objavljenih statističnih podatkov se znižuje stopnjo tveganja tako na strani družbe SiDG kot na strani kupcev, zlasti v primerih hitro se spreminjajočih tržnih razmer.

Dodatno se v času trajanja dolgoročnih pogodbenih razmerij uvaja tudi možnost prerazporejanja spremenljivih količin gozdno lesnih sortimentov v gozdno gospodarskem območju kvalificiranim kupcem, proporcionalno glede na želene količine.

Dosedanja Pravila družbe SiDG., o načinu in merilih za prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je Vlada RS, sprejela dne 27. 7. 2017 (vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami), se bodo po sprejetju in do začetka uporabe novih pravil še naprej uporabljala, in sicer do 31. 12. 2020, po tem datumu pa tudi za veljavno sklenjena pogodbena razmerja na njihovi podlagi, do njihovega izteka. Prav tako se, neodvisno od sprejetja teh pravil, do 31. 12. 2020 za prodajo gozdnih lesnih sortimentov še naprej uporabljajo Pravila o začasnih ukrepih o začasnih ukrepih glede načina prodaje gozdnih lesnih sortimentov zaradi epidemije COVID-19 št. 34000-2/2020/3 z dne 23. 4. 2020, ki jih je Vlada RS sprejela za to obdobje kot odziv na spremenjene razmere na trgu gozdnih lesnih sortimentov v času po razglasitvi epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.  

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

Vlada RS je sprejela sklep Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje št. 01304-7/2019/4 z dne 31. 7. 2019. V Svetu za kmetijstvo in podeželje z mesta člana razreši Peter Vrisk in namesto njega kot predstavnika Zadružne zveze Slovenije  imenuje Boruta Florjančiča.

1. junija 2020 je potekal redni letni občni zbor Zadružne zveze Slovenije, na katerem so zadruge izvolile nov 15-članski upravni odbor, za predsednika omenjenega odbora je bil izvoljen Borut Florjančič.