Skoči do osrednje vsebine

Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice

Vlada je na 79. dopisni seji sprejela Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Brežice, Novelacija št. 2, maj 2020.

Novelacija podaljšuje terminske plane nedokončane izgradnje ureditev na območju državnega prostorskega načrta (DPN) za HE Brežice do konca leta 2022 in zagotavlja dodatna finančna sredstva za izgradnjo ureditev v višini 12,68 milijona EUR v letih od 2020 do 2022, preračunano na tekoče cene.

V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DPN za HE Brežice je treba še:

  • dokončati izgradnjo vseh omilitvenih in nadomestnih ukrepov za varovanje narave na območju habitatov,
  • zgraditi protipoplavne ukrepe na pritokih Save, in sicer na Potočnici (zgornji del), Žlapovcu, Leskovškemu potoku v Krškem in na Močniku v Zgornji Pohanci,
  • izvesti zaščito mostnih opornikov cestne infrastrukture na premostitvenih objektih v reki Savi ter poglobiti reko Savo na obravnavanem območju,
  • izvesti aktivnosti sanacij vplivov gradnje, ki se izkazujejo kot neustrezni v času izvajanja monitoringa vplivov na okolje,
  • kupiti preostanek zemljišč za izgradnjo vseh nedokončanih ureditev,
  • predati izgrajene ureditve v last in upravljanje do končnih uporabnikov (lastnikov) izgrajenih ureditev.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor