Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 79. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na 79. dopisni seji obravnavala in sprejela tri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Že z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020 – 2022 (Uradni list RS, št. 85/20) je v 2. členu določeno, da se ukrepi, za katere ministrstvo odda javno naročilo v programskem letu 2020, ki se je začelo 1. avgusta 2019, izvedejo do 4. septembra 2020. Določba ni vključevala ukrepov, ki se izvajajo preko javnih razpisov.

V Uradnem listu RS, št. 89/2020 z dne 19. 6. 2020, sta bila objavljena dva javna razpisa, in sicer:

- za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 in

- za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020.

Pri obeh javnih razpisih je bil rok za oddajo vlog do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2020. Po zaključenih javnih razpisih iz navedenih ukrepov se ugotavlja, da je smiselno, da se ponovno objavi nova dva javna razpisa, s katerima se upravičencem omogoči črpanje preostanka sredstev (evropskih in slovenskih).

Zaradi pandemije COVID-19 je Evropska komisija za nacionalne čebelarske programe določila odstopanje od časovnega obdobja programskega leta 2020. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/600 z dne 30. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892, Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150, Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014, Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 in Izvedbene uredbe (EU) 2017/39 glede nekaterih ukrepov proti krizi zaradi pandemije COVID-19 določa, da se lahko ukrepi, načrtovani v programskem letu 2020, izvedejo tudi po 31. juliju 2020, vendar najpozneje do 15. septembra 2020.

Zaradi  črpanja sredstev je torej smiselno, da se možnost črpanja sredstev podaljša do 4. septembra 2020, kar je možno na podlagi sprejete predmetne uredbe. S tem se tudi omogoči izvedba še dveh javnih razpisov.

Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za varstvo okolja in kmetijstvo Gruzije na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi

Vlada RS se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za varovanje okolja in kmetijstvo Gruzije na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi.

Slovenija si prizadeva za okrepitev dvostranskih odnosov z Gruzijo tako na politični kot na delovni ravni. Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane je bilo dosedanje dvostransko sodelovanje skopo, zato predstavlja podpis memoranduma pravno osnovo za konkretizacijo in dvig sodelovanja na višji nivo.

Državi sta ocenili, da je gozdarstvo in njegovo trajnostno upravljanje prednostno področje sodelovanja in obeta poglobitev sodelovanja pri prenosu znanja med pristojnima ministrstvoma ter tudi med znanstveno raziskovalnimi inštitucijami pri izvajanju skupnih projektov in programov ter konferenc. Tako bo sodelovanje med podpisnikoma potekalo na naslednjih področjih: prenos znanja in izmenjava informacij v zvezi s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi; izvajanje skupnih projektov in programov ter organiziranje skupnih srečanj, delavnic, konferenc, strokovnih posvetov in izmenjav.

Memorandum o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za varstvo okolja in kmetijstvo Gruzije na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi je mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba in nima finančnih posledic.

Odgovor Vlade RS na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede poenostavitve administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti v zvezi z epidemijo COVID- 19

Vlada RS je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede poenostavitve administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti v zvezi z epidemijo COVID- 19 in ga pošlje Državnemu svetu Republike Slovenije.

Vlada RS je dne 2. 7. 2020, prejela vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s poenostavitvijo administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti, ki se glasi:

Ali Vlada RS oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru predlogov za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo med drugim pripravljata ukrepe, s katerimi bi tudi področje kmetijske dejavnosti razbremenili administrativnih postopkov na način, da bi bili slednji do uporabnika prijaznejši, manj obremenjujoči, hitreje izvedljivi in cenejši?

V nadaljevanju Vlada RS podaja odgovor na zastavljeno vprašanje:

Vlada RS je v okviru predlogov za omilitev posledic epidemije COVID-19 pripravila različne ukrepe s področja kmetijske dejavnosti. Posebno pozornost smo namenili tudi zmanjšanju administrativnih ovir za upravičence teh ukrepov.

V skladu s 74. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20;v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) je Vlada RS sprejela odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) na podlagi katerega so vlagatelji neposredno vlagali zahtevke, s čimer se je postopek za vlagatelje še poenostavil, saj ni bilo potrebno objaviti javnega razpisa. Z odlokom je bil določen način dodelitve sredstev brez prilaganja posebnih dokazil - upravičen strošek je bil določen pavšalno.

Za dodelitev finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina je Vlada RS z Odlokom o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 61/20) predvidela, da Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev sredstev, pošlje predtiskani obrazec (zahtevek), ki ga upravičenec le podpiše in vrne na ARSKTRP. Odlok je (v skladu z določbami Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20) omogočal vlaganje zahtevkov tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, s čimer se je postopek za upravičence še poenostavil.

Tudi pri Odloku o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) so bile upoštevane usmeritve po enostavnih in hitrih administrativnih postopkih. Tako se je že v odloku predvidelo, da bo nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG), ki je lahko upravičen do finančnega nadomestila (torej izpolnjuje določene pogoje iz odloka), prejel domov predtiskan obrazec z vsemi podatki, tudi o upravičenem govedu, za katerega je nosilec KMG izpolnil vse pogoje iz odloka. Nosilec je predtiskan obrazec le podpisal in vrnil na ARSKTRP do določenega datuma. Nosilec pri tem ni potreboval izpolnjevati ničesar, razen priloge, da njegovo kmetijsko gospodarstvo ni v težavah v skladu z oddelkom 3.1 Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilo Komisije Tretja sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 218 z dne 2. 7. 2020, str. 3), ki je kot predlog izjave bila že dodana predtiskanemu obrazcu. Pri tem je predlog izjave le izpolnil in podpisal, ni potreboval drugih dokazil. Ko je ARSKTRP prejela podpisan predtiskan obrazec, je ta postal zahtevek na podlagi katerega se je nosilcu KMG lahko izplačalo finančno nadomestilo, če je izpolnjeval še vse ostale pogoje iz odloka, kot so poravnane obveznosti do države na dan oddaje zahtevka, da ni uveljavljal izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, itd. - te preveritve je naredila ARSKTRP po uradni dolžnosti in nosilec KMG ni potreboval nič posebej dokazovati ali javiti.

Tudi v Odloku o finančnem nadomestilu za izpad dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 78/20) je vlagatelj v obrazec vloge vnesel svoje podatke in z enim podpisom podal potrebne izjave in vlogo za nadomestilo poslal na ARSKTRP in ni potreboval prilagati nobenih dokazil.

Z 58. členom ZIUZEOP je bil uveden enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb, z namenom izboljšanja socialnega položaja članov kmetij, ki imajo nizke dohodke in so glede na starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije COVID-19. Vloga za dodelitev enkratnega solidarnostnega dodatka za člane kmetij je bila pripravljena neposredno na podlagi zakona. V vlogo je vlagatelj vpisal svoje podatke in številko transakcijskega računa, ter podpisal izjavo o soglašanju s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc. Vlogo je vlagatelj na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) lahko poslal po pošti, ali v elektronski obliki, s čimer se je postopek za vlagatelje še poenostavil.

Tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; ZIUOOPE) vsebuje določbe, ki se nanašajo na izvajanje kmetijske dejavnosti, in sicer predvsem v določbah, ki urejajo:

  • sezonsko delo v kmetijstvu,
  • odmero in poračun dohodnine,
  • postavitev objektov za kmetijsko pridelavo,
  • ukrepe s področja namakanja in postavitev objektov za kmetijsko pridelavo,
  • ukrepe s področja izkoriščanja geotermalne energije v rastlinjakih,
  • odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slovenije,
  • brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije.

Pri navedenih področjih je bilo poskrbljeno za različne poenostavitve in ugodnosti za državljane. Nekatere od njih so:

Rastlinjaki, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti (rastlinjaki prefabrikati), se lahko postavijo na vseh kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35. Postavitev je mogoča ne glede na določbe 3.č člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, 45. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih in ne glede na določbe prostorskih aktov lokalnih skupnosti. Predhodni postopek ali presoja vplivov na okolje se za rastlinjake prefabrikate, ki imajo površino do 1 ha, ne izvede. V primerih, ko na zemljišču že stoji objekt, je meja 3 ha. Ne glede na uredbo, ki ureja razvrščanje objektov, se vsi rastlinjaki prefabrikati štejejo med enostavne objekte.

Vloge za predhodni postopek presoje posegov v okolje, predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se predlaga uvedba namakalnega sistema, postavitev naprav in opreme za trajne nasade ali postavitev rastlinjaka prefabrikata, na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih, se obravnavajo prednostno. Rok za izdajo soglasij ali dovoljenj iz tega odstavka je 30 dni od prejema popolne vloge. Če organ v predpisanem roku soglasja ali dovoljenja ne izda ali zavrne, se šteje, da se organ z uvedbo namakalnega sistema ali postavitvijo rastlinjaka strinja.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Sklad) določi letno višino zakupnin. Glede na zmanjšano gospodarsko aktivnost in širšo prizadetost kmetijskega sektorja je ukrep zmanjšanja zakupnin za leto 2020 v višini 20 % namenjen lažjemu premagovanju finančnih obremenitev, ki jih povzroča epidemija COVID-19. Za vsa zemljišča, s katerimi upravlja Sklad, za katera bi se zaračunala stavbna pravica od uveljavitve zakona do konca leta 2020, se ta ne zaračuna.

Sklad upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije in omogoča brezplačni zakup vseh kmetijskih zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi in grmičevjem ali porasla z gozdnim drevjem. Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe (1410, 1500 in 1800), ki jih bo Sklad dal v zakup do konca leta 2020.

Na ARSKTRP so izvedli veliko nadgradenj informacijskih sistemov na področju vlog in zahtevkov za javne razpise Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 s ciljem poenostavitve vložitve vlog in pohitritve obdelave vlog in zahtevkov za izplačilo. Tako so pri nekaterih ukrepih že uvedli popolnoma elektronski vnos vlog, kar pomeni, da vlagateljem na ARSKTRP ni treba več pošiljati dokumentacije po pošti. S tem bodo nadaljevali tudi pri javnih razpisih, ki bodo objavljeni v prihodnosti. Vse aplikacije bodo nadgrajene v smeri, da bo vlagatelj oddal čim bolj popolno vlogo ter da bo že ob oddaji vloge dobil informacijo o preliminarnem številu točk. V zvezi s tem so se pred kratkim spremenili tudi nekateri predpisi, ki urejajo ukrepe iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, ki omogočajo, da je ARSKTRP s 1. 7. 2020 lahko za številne ukrepe Programa razvoja podeželja uvedla popoln e-vnos vlog in zahtevkov za izplačilo.

Strokovne službe  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so nudile strokovno podporo tudi izven uradnih ur dežurnim službam, ki so odgovarjala na vprašanja zainteresirane javnosti, povezane z izvajanjem kmetijske dejavnosti (sezonsko delo, iskanje delavcev, karantena, navodila za izpolnjevanje pogojev na prodajo kmetijskih pridelkov, prehod med občinami, homologacija traktorjev, ...).