Skoči do osrednje vsebine

Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

V veljavo je stopila Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Spremembe, ki jih prinaša, so:

  • Dvig pragov za predhodni postopek (PP) pri nekaterih posegih v okolje. Izkušnje z izvajanjem Uredbe so pokazale na prenizko postavljene pragove, zaradi katerih je bilo potrebno izvesti PP.
  • Nova opredelitev glede obveznosti izvedbe PP v primeru sprememb že obstoječih posegov. Sprememba obstoječega posega bo predmet PP le, če sama zase ali skupaj z že izvedenimi spremembami presega prag iz Priloge 1 uredbe.
  • Nosilcem posegov ukinja možnost, da zahtevajo izvedbo PP za posege, ki ne dosegajo pragov iz Priloge 1 Uredbe.
  • Nova določila, kdaj gre za kumulativni poseg v okolje.

Nosilci posegov bodo morali kljub povišanju pragov za PP pridobiti ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja (npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno dovoljenje).