Skoči do osrednje vsebine

Plačilo predhodne akontacije dohodnine ob povračilu stroškov prispevka v naravi

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija), bo pri obravnavi zahtevkov za izplačilo sredstev v okviru katerih upravičenci uveljavljajo tudi stroške prispevkov v naravi, izvedla obračun dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (v nadaljevanju: ZDoh-2).

Pri podukrepih 4.1, 4.2, 4.3 (gozdna infrastruktura), 6.4, 8.4, 19.2 in 19.3 imajo upravičenci med upravičenimi stroški možnost uveljavljati tudi prispevek v naravi, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU in sicer v obliki lastnega dela in materiala.

Stroški prispevka v naravi v obliki lastnega dela se ne uvrščajo med plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, ki so skladno s 3. odstavkom 26. člena Zdoh-2 oproščena plačila dohodnine.

Med plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljena v zvezi z dolgoročnimi vlaganji sodijo stroški, za katere upravičenci priložijo ustrezne listine (račune), ki dokazujejo dejanska vlaganja in predstavljajo dejanski, opredeljiv strošek.

Glede davčne obravnave plačila podpore za prispevek v naravi v obliki zagotavljanja lastnega materiala je davčna obravnava odvisna od vrste materiala oziroma od tega ali gre za material v obliki pridelka, ki se ga šteje kot pridelek osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ali ne.

Agencija je zavezana od izplačanega zneska za strošek prispevka v naravi izračunati in odtegniti oziroma plačati predhodno akontacijo dohodnine kot davčni odtegljaj pristojnemu davčnemu organu.

Ta izračun in odtegljaj bo Agencija izvedla za vsa izplačila, ki so jih upravičenci prejeli v letu 2020 za namen sofinanciranja stroškov prispevka v naravi. Za vsa izplačila, ki so bila že izvedena bodo upravičenci prejeli obvestila o akontaciji dohodnine, na podlagi katerega bo upravičenec pozvan za vračilo neupravičeno prejetega plačila. Upravičencem, ki bodo izplačila še prejeli, pa bo morebitni odtegljaj izveden že ob izplačilu sredstev. Tudi v tem primeru bodo upravičenci obveščeni o izračunu in plačilu predhodne akontacije.

Na podlagi drugega odstavka 129. člena ZDoh-2 se predhodna akontacija dohodnine od kmetijskih subvencij, prejetih za račun fizičnih oseb, članov kmečkega gospodinjstva, izračuna in plača po enakih stopnjah, tako za rezidenta kot za nerezidenta:

  • 10 % od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 eurov;
  • 0 % od davčne osnove, če je posamezno izplačilo enako ali manjše od 200 eurov.