Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 71. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na 71. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe shem neposrednih plačil za leto 2021

Vlada RS je določila spremembe shem neposrednih plačil za leto 2021. Spremembe se nanašajo na sheme proizvodno vezanih podpor, o čemer mora Slovenija obvestiti Evropsko komisijo najkasneje 1. avgusta 2020.

Predlagane so naslednje spremembe:

  • uvedba nove proizvodno vezane podpore »Podpora za rejo drobnice«, ki se dodeli rejcem drobnice, ki redijo 14 ali več ovc oz. koz, ki so najmanj enkrat jagnjile oz. jarile ali so stare najmanj eno leto na dan 1. februar v tekočem letu. Za podporo se nameni do 1,4 % letne nacionalne zgornje meje iz priloge II Uredbe 1307/2013/EU.
  • Zaradi uvedbe nove proizvodno vezane podpore se prilagodi ovojnica za sheme proizvodno vezanih podpor.
  • Pri proizvodno vezani podpori za zelenjadnice se iz seznama upravičenih zelenjadnic črta repa, ker se lahko uporablja kot zelenjadnica ali poljščina.

Uredba (EU) št. 1307/2013 formalno ni časovno omejena, zato se uporabljala, dokler ni uradno razveljavljena. Vendar ta uredba ne vsebuje nacionalnih zgornjih meja za leta po koledarskem letu 2020, kar pa je finančno leto 2021 in že sodi v Večletni finančni okvir (nadalje v besedilu: VFO) 2021-2027. Zato jo bo potrebno spremeniti tako, da bo vključevala ustrezne nacionalne zgornje meje, ko bo dosežen politični dogovor za VFO 2021 -2027.

Glede na potek dosedanjih razprav o reformi 2021-2027 in zamude pri sprejemu VFO 2021-2027 se načrtuje tudi prehodno obdobje. V postopku obravnave je predlog t.i. prehodne uredbe, ki pokriva tako ukrepe razvoja podeželja kot tudi neposredna plačila in tržno cenovne ukrepe iz 1. stebra SKP. Sprejem je predviden takoj, ko bo dosežen dogovor o VFO. Prav tako trenutno še ni znano ali bo predhodno obdobje vključevalo le koledarsko leto 2021 ali tudi koledarsko leto 2022. Spremembe shem neposrednih plačil, ki bodo notificirane za koledarsko leto 2021, se bodo, v primeru, da bo prehodno obdobje podaljšano, izvajale tudi v koledarskem letu 2022.