Skoči do osrednje vsebine

Uprava republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na zakonske obveznosti glede spletnih objav

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je začel veljati pred dobrim letom z namenom, da se uredijo ukrepi za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Zavezanci tega zakona so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA) se je oziroma se začne uporabljati:

 • 23. septembra 2020 za prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23. septembrom 2018;
 • 23. septembra 2019 za druga spletišča (nova spletišča, po 23. septembrom 2018);
 • 23. junija 2021 za mobilne aplikacije.

Zahteve glede dostopnosti, ki jih morajo izpolnjevati spletišča in mobilne aplikacije:

 • informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
 • zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
 • informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
 • vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

V ZDSMA je določeno, da nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena tega zakona opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

V primeru neupoštevanja določb ZDSMA določa, da pristojni inšpektor v prekrškovnem postopku z globo 200 do 2.000 evrov kaznuje odgovorno osebo zavezanca, če:

 • ne zagotovi dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v skladu s 5. členom tega zakona;
 • ne izdela ocene nesorazmernega bremena iz 6. člena tega zakona;
 • ne objavi izjave o dostopnosti v skladu s 7. členom tega zakona;
 • ne zagotovi povezave za pošiljanje povratnih informacij iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ali
 • ne odgovori uporabniku v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona.

ZDSMA tudi določa, da sme pristojni inšpektor za prekrške iz tega zakona v hitrem postopku izreči globo tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.