Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 27. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na 27. seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2020

Vlada RS je sprejela Program dela javne svetovalne službe v čebelarstvu za leto 2020.

To javno službo izvaja Čebelarska zveza Slovenije na podlagi koncesije, ki ji jo je podelila Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. aprila 2015 do 31. decembra 2020, njene naloge so podrobno opredeljene v Zakonu o kmetijstvu ter v letnem programu dela, in so:

-     svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane;

-     svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva;

-     svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva;

-     svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij proizvajalcev iz 107. člena ali skupin proizvajalcev iz 107.a člena Zakona o kmetijstvu;;

-     svetovanje pri pripravi predpisov s področja čebelarstva;

-     sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu;

-     ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva;

-     druge svetovalne naloge v čebelarstvu.

V programu javne službe se določi: vrsto in obseg storitev javne službe, način in dinamiko izvajanja storitev javne službe, skladno s predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi pogodbami ter obseg in način financiranja storitev javne službe v letu 2020. Za izvajanje JSSČ so v letošnjem letu na MKGP zagotovljena proračunska sredstva v višini 634.530,00 eur.

Stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2020

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - K bolj trajnostnemu ribolovu v EU: stanje in usmeritve za leto 2021.

Republika Slovenija v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih podpira predloge, ki so namenjeni ohranjanju in trajnostnemu upravljanju ribolovnih virov in ki upoštevajo specifične značilnosti in potrebe slovenskega ribištva.

Z vidika slovenskega ribištva bo Republika Slovenija v okviru razprav o Sporočilu Komisije v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih za leto 2021 namenila posebno pozornost ukrepom upravljanja, ki zadevajo ribištvo v Jadranskem morju.

Pomembno je dejstvo, da je trajnostno ribištvo najboljši način za zaščito delovnih mest in dohodka v naših ribiških skupnostih ter najboljši način pomoči pri iskanju izhoda iz sedanje krize. Pomembni dosežki skupne ribiške politike v zadnjem desetletju kažejo pot, ki ji je treba slediti v prihodnosti.

Stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu.

Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu.

Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvjajo ribolov v severnem Jadranu.

Ta predlog zadeva sklep o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in vlado Danske ter lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, za sprejetje sklepa Skupnega odbora o spremembi protokolov 1 in 4 k Sporazumu.

Uredba o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19

Vlada je sprejela Uredbo o ukrepih za odpravo motenj na trgu v vinskem sektorju zaradi pandemije COVID-19.

Uredba določa začasna izjemna ukrepa, krizno destilacijo vina in krizno skladiščenje vina, potrebna za odpravo motenj na trgu z vinom zaradi pandemije COVID-19.

Oba ukrepa kot začasna ukrepa za leto 2020 določa Delegirana uredba 2020/592/EU, ki jo je Komisija sprejela v začetku maja letos zaradi občutnih motenj na trgu z vinom tako na veleprodajni kot maloprodajni ravni in v sektorju HoReCa. Zato so bili sprejeti ukrepi za umik določenih količin vina, ki se ne tržijo, v obliki krizne destilacije tega vina v industrijski alkohol ali alkohol za medicinske namene, in pa v obliki kriznega skladiščenja, s katerim se določena količina začasno umakne s trga.

Glede na stanje zalog v letu 2019 in poizvedbo o zastojih v prodaji vina zaradi pandemije se ocenjuje, da je za vzpostavitev ravnovesja na trgu z vinom v Sloveniji treba umakniti s trga dobrih 16 mio litrov vina, od tega slabo polovico trajno s krizno destilacijo vina, dobro polovico pa začasno za obdobje 6-12 mesecev s skladiščenjem vina.

Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Predlog sprememb in dopolnitev Akta se nanaša na sestavo, pogoje za imenovanje, način zastopanja družbe ter ostala vprašanja, povezana z delovanjem poslovodstva družbe SiDG d.o.o. S spremembami in dopolnitvami Akta se zasleduje zlasti cilj učinkovitejšega delovanja poslovodstva družbe v primeru veččlanskega poslovodstva. Prav tako se s spremembami in dopolnitvami jasneje določa še, da lahko nadzorni svet poleg poslov, za katere se zahteva soglasje nadzornega sveta, določi še druge vrste poslov, ki potrebujejo soglasje nadzornega sveta družbe.

Sprejem predloga sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe SiDG d. o. o., je Vladi RS kot skupščini družbe predlagal nadzorni svet družbe SiDG d. o. o.

l