Skoči do osrednje vsebine

Predlog novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe

Ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novega Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji (Predlogi predpisov).

S predlaganim pravilnikom se v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu na novo opredeljuje pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, in sicer za splošne, visokošolske in specialne knjižnice ter nacionalno knjižnico. S predlaganim novim pravilnikom želimo zagotoviti boljše pogoje za splošno dostopnost knjižnične javne službe in nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic ter zagotoviti vsaj minimalne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalne knjižnice.

Vsebina pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je smiselno strukturirana na način, da poglavju z uvodnimi določbami, ki opredeljuje namen, področje in uporabo pravilnika ter pomen uporabljenih izrazov sledijo skupne določbe. Tretje poglavje, ki ureja pogoje za splošne knjižnice, je urejeno v več podpoglavjih (skupne določbe za splošne knjižnice, določbe za posamezne organizacijske enote splošne knjižnice: osrednja knjižnica, krajevna knjižnica I, krajevna knjižnica II, potujoča knjižnica, premična zbirka, območna knjižnica, določbe glede virov financiranja za zagotavljanje pogojev za izvajanje  knjižnične javne službe, določbe o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za izvajanje  knjižnične javne službe ter določbe glede strokovnega nadzora). V četrtem poglavju so zbrane določbe za visokošolske knjižnice, v petem so določbe za specialne knjižnice, za nacionalno knjižnico pa so določbe navedene v šestem poglavju.

V zadnjem poglavju so zbrane prehodne in končne določbe. Besedilo določb pravilnika dopolnjujejo tudi ustrezne priloge: priloge 1 do 5 se nanašajo na besedilo pravilnika za splošne knjižnice, priloga 6 na pogoje za izvajanje knjižnične dejavnosti za visokošolske knjižnice, priloga 7 je namenjena specialnim knjižnicam, kazalniki in metodologijo za nacionalno knjižnico so določeni v prilogi 8.

Predlog Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je z obrazložitvijo in spremljajočimi merili objavljen na e-demokraciji (Predlogi predpisov).

Na podlagi pripravljenega predloga si želimo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Morebitne konstruktivne odzive pričakujemo do 4. septembra 2020 na elektronski naslov gp.mk(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Vabljeni k sodelovanju!