Skoči do osrednje vsebine

Informacija o akontiranju dohodnine za izplačila za ukrepe kmetijske politike

30. 5. 2020 je bil (v Uradnem listu RS, št. 80/20) objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE), ki v 44. členu »Odmera in poračun dohodnine na letni ravni« določa, da se za čas trajanja ukrepov po tem zakonu šteje, da se zneski, prejeti na podlagi ukrepov skupne kmetijske politike (drugi dohodki iz 70. člena Zakona o dohodnini), štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec prejel dokončno odločbo.

Upravičence obveščamo, da v primeru, da bodo iz naslova zbirnih vlog v letošnjem letu v izplačilo prejeli predhodno odločbo, dokončna odločba pa jim bo izdana v prihodnjem letu, bo Agencija ob vsakem izplačilu odvedla akontacijo dohodnine, kot to zahteva davčna zakonodaja. Agencija je namreč ne glede na določbo 44. člena ZIUOOPE kot izplačevalec drugih dohodkov po 70. členu ZDoh-2 dolžna ob izplačilu izračunati in odtegniti predhodno akontacijo dohodnine v skladu s petim in šestim odstavkom 313. člena ZDavP-2. Upoštevati mora tudi, da se drugi dohodki štejejo v odmero oziroma obračun akontacije dohodnine in dohodnine za davčno leto, v katerem so prejeti (v primeru ugotavljanja dohodka oziroma davčne osnove na pavšalen način (katastrski dohodek), se upoštevajo po principu plačane realizacije, v primeru ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pa po principu obračunane realizacije) ter se upoštevajo v letno davčno osnovo na način, kot je določen s 109. členom ZDoh-2. To pomeni, da se bodo vse v letu 2020 izplačane kmetijske subvencije vštevale v letno davčno osnovo na način, kot je določen s 109. členom ZDoh-2, kar je po predhodnem preverjanju potrdila tudi Finančna uprava RS.