Skoči do osrednje vsebine

Podpis sporazuma o dostopu in izmenjavi podatkov

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Geološki zavod Slovenije (GeoZS) sta podpisala Sporazum o dostopu in izmenjavi podatkov. Novi sporazum je nadgradnja dokumenta iz leta 2013 in na novo določa obseg in način sodelovanja.

Njegovo izvajanje bo izboljšalo povezanost, povezljivost in dostopnost podatkov o geosferi, kar  neposredno vpliva na  učinkovitejše upravljanje z okoljem in zmanjševanje tveganj, ki jih povzročajo naravne nesreče. Izmenjane podatke bosta instituciji uporabljali za učinkovitejše izvajanje strokovnih, upravnih in drugih nalog, za usklajen odziv v primeru izrednih razmer in okoljskih nesreč, za razvoj na področju geološke, hidrološke, hidrogeološke in seizmološke stroke ter na področju varstva okolja.

ARSO in GeoZS  sta  za potrebe izvajanje državnih nalog s sporazumom opredelila naslednja vsebinska področja sodelovanja:

  • izmenjavo strokovnega gradiva, informacij o raziskovalnih objektih in merilnih mrežah ter izmenjavo podatkov iz različnih raziskav in projektov ter programov kartiranja ali monitoringa,
  • medsebojno dostopanje do prostorskih podatkovnih vhodnih in izhodnih slojev iz sistemov meteorološkega in hidrološkega napovedovanja, sistema opozarjanja v primeru proženja zemeljskih plazov, ocen količinskega in kemijskega stanja voda ter sistema regionalne vodne bilance,
  • sodelovanje na področjih, povezanih s spremljanjem stanja in rabo podzemnih voda, vključno s pripravo različnih strokovnih podlag,
  • medsebojno zagotavljanje začetnega ad hoc ekspertnega povezovanja strokovnjakov v primeru izrednih  hidrogeoloških in inženirskogeoloških razmer ter okoljskih nesreč,
  • sodelovanje pri vzpostavitvi pogojev za izdelavo tridimenzionalnih geoloških, hidrogeoloških in povezanih podatkovnih baz, tematskih modelov in kartografskih prikazov Slovenije,
  • medsebojno obveščanje in skupen nastop v razvojnih projektih v Sloveniji in EU s področja geologije, geokemije, hidrologije, hidrogeologije, inženirske geologije, seizmologije in varstva okolja.

Sporazum sta podpisala v. d. generalnega direktorja ARSO Iztok Slatinšek in  direktor GeoZS dr. Miloš Bavec.

Podpisovanje sporazuma o sodelovanju med ARSO in GeoZS

V. d. generalnega direktorja ARSO Iztok Slatinšek in direktor GeoZS dr. Miloš Bavec podpisujeta sporazum