Skoči do osrednje vsebine

Prenos zemljišča na Občino Brezovica

Vlada je na 25. redni seji na Občino Brezovica prenesla zemljišče v k.o. Jezero, ki je bilo izvzeto iz javnega dobra, ker dejansko nima več funkcije vodnega zemljišča, saj na njem voda ni več trajno prisotna.

Zemljišče ne izpolnjuje več pogojev za vodno zemljišče iz prvega odstavka 11. člena Zakona o vodah (ZV-1), ki v petem odstavku 19. člena določa, da če je na zemljišču, glede katerega je bila izdana odločba o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra, zgrajen objekt lokalne javne infrastrukture, pa zemljiškoknjižno stanje še ni urejeno, lahko ministrstvo ali lokalna skupnost predlaga, da vlada s pogodbo o brezplačnem prenosu tako zemljišče prenese v last lokalne skupnosti na območju, kjer je zgrajen objekt lokalne javne infrastrukture.

Na tej podlagi je Ministrstvo za okolje in prostor vladi predlagalo, da se za predmetno zemljišče v k.o. Jezero  sklene pogodba o brezplačnem prenosu lastninske pravice iz Republike Slovenije na Občino Brezovica. Na navedenem zemljišču (parc. št. 362/2, k.o. 1703 – Jezero) je že zgrajen objekt javne gospodarske infrastrukture, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor