Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

Novica je posodobljena 14. julija 2020.

Vlada Republike Slovenije je 8. julija 2020 izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki velja od 9. julija 2020.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

 • se zbira več kot 10 ljudi,
 • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),
 • ne glede na število ljudi, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njegovih spletnih straneh (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če:

 • se zbira do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,
 • od 10 do največ 50 ljudi; V tem primeru mora sklicatelj obvezno voditi seznam prisotnih ljudi in zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila v skladu z navodili NIJZ. Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
  - ime in priimek udeležencev,
  - naslov stalnega prebivališča,
  - kontaktna telefonska številka,
  - kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  - čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator mora javno prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji ali podati vlogo za izdajo dovoljenja na pristojni upravni enoti, če tako zahteva Zakon o javnih zbiranjih, ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije priložiti pozitivno mnenje NIJZ. Ker odlok ne vsebuje prehodnih določb, so prireditve, za katere je prijava že potrjena pri pristojni policijski postaji, oziroma prireditve, za katere je že izdano dovoljenje pristojne upravne enote, organizirane skladno s predpisi in četudi se še niso izvedle, organizatorju teh prireditev ni treba naknadno prilagati pozitivnega mnenja NIJZ. To pomeni, da so prireditve, za katere je organizator že prejel pozitivno mnenje NIJZ dovoljene, ker so zanje že pridobljena dovoljenja.

Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava javne prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Kaj je javna prireditev

Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur, izjeme pa so: 

 1. javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, če jih ti predpisi urejajo drugače,
 2. verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,
 3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa,
 4. kongresi, občni zbori in drugi zbori, ki predstavljajo način dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih  družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih,
 5. zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,
 6. spontani ulični nastopi.

Za te izjeme prijava javne prireditve ni mogoča, kar pomeni, da je zbiranje omejeno na največ 50 oseb, sklicatelj pa mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Kadar pa zbiranje šteje za javno prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, je treba skladno z odlokom prireditev priglasiti in prehodno pridobiti pozitivno mnenje NIJZ.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore, posodobljena 27. julija 2020.

Poroke, pogrebi, pikniki, rojstni dnevi, birme, tabori ...

Za tovrstna zbiranja velja omejitev do 50 oseb. Pri tem mora organizator oziroma sklicatelj zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Seznam mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Ali je dovoljeno organizirati dogodke v gostinskih obratih za več kot 50 oseb ob upoštevanju ukrepov NIJZ? 
Ne, razen če se dogodek organizira kot javna prireditev, pridobi pozitivno mnenje NIJZ in priglasi pristojnemu organu po določbah Zakona o javnih zbiranjih.

Za vse ostale primere in zbiranja velja omejitev do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Ali je v gostinskih lokalih in terasah lokalov ter dvoranah in na prostem dovoljena živa glasba za zaključene družbe?
Živa glasba je dovoljena. Če gre za dogodek, na katerem se zbere nad 50 ljudi, se šteje za javno prireditev, ki jo je treba priglasiti in pridobiti pozitivno mnenje NIJZ. Če se zbere od 10 do 50 ljudi, mora sklicatelj dogodka voditi seznam udeležencev z zahtevanimi podatki:

- ime in priimek udeležencev,
- naslov stalnega prebivališča,
- kontaktna telefonska številka,
- kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
- čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Seznam sklicatelj hrani en mesec in ga je dolžan posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Ali je slavje ob poroki, rojstnem dnevu ipd., če se najame prostor v gostinskem obratu, dvorani, gasilskem domu in se ta prostor zapre za ostale goste ali izvede v ločenem prostoru, namenjenem le zaključeni družbi, dovoljeno? 
Na javnih prostorih velja omejitev zbiranja od 10 do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Odlok v zasebne prostore na podlagi 3. točke 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih ne posega, svetujemo pa, da se tudi v zasebnih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ za zajezitev širjenja okužb COVID-19. Hkrati opozarjamo, da če lastnik zasebnega prostora organizira zbiranje, kjer je pod enakimi pogoji (na primer proti plačilu vstopa) prosto dovoljen dostop vsakomur, lahko takšen prostor šteje za javni kraj (presoja se opravi glede na konkretne okoliščine). Takšne primere organiziranja zabav smo že imeli v preteklosti in so zato ustrezne inšpekcijske službe ob asistenci policije preverile dejansko stanje ter ustrezno ukrepale. Ker po dosedanjih izkušnjah prihaja do intenzivnejšega širjenja virusa ravno na prireditvah, kot so plesi, zabave oziroma poroke, ne glede na to, ali so organizirane na javnem kraju ali v zasebnem prostoru, je treba biti pri organiziranju tovrstnih zbiranj še posebej previden.

Ali lahko gostinci nudijo storitve cateringa z vsemi ukrepi za zaključene skupine na zasebnih slavjih, porokah, poslovnih dogodkih z več kot 50 oseb? 
Gostinci lahko nudijo catering z vsemi ukrepi. Vse zaključene skupine pa so omejene na največ 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Ali se lahko izvedejo strokovna srečanja, seminarji, kongresi ipd. za več kot 50 udeležencev, kljub temu, da so dostopna le vabljenim udeležencem?
Velja omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Ali lahko nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki imajo priglašeno dopolnilno dejavnost oddajanje površin za piknike, te tudi oddajajo? 
Površine lahko oddajajo, velja pa omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Ali velja omejitev števila kopalcev na kopališča (dvoranska in naravna)?
V primeru izvajanja redne dejavnosti pravne osebe (če ta ni prepovedana z odlokom MGRT) ne veljajo omejitve iz odloka o omejitvi zbiranja, treba pa je zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. 

Izvedba skupinskih vadb, joge, taborov, delavnic ...
Velja omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Izvedba skupščine gospodarske družbe
Velja omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Kinematografi
V skladu z odlokom se sme v kinodvoranah in gledališčih zbrati do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ. Na podlagi odloka je treba tudi tako prireditev prijaviti na podlagi Zakona o javnih zbiranjih, organizator pa poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali lahko izvedemo vaje v našem vadbenem prostoru (javno mesto)?
Velja omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.

Ali je na tržnici dovoljeno organizirati prireditve in dogodke?
Omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo takšnih dogodkov v sklopu delovanja tržnice, pri čemer mora organizator zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ. Če pa gre za javno zbiranje (prireditev, shod), potem velja omejitev zbiranja do 50 oseb, ob tem pa je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi, upoštevati higienska priporočila NIJZ in obvezno voditi seznam prisotnih ljudi.
V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa bo moral takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Ali je dovoljeno organizirati sejem (kot gospodarsko dejavnost)?
Ocenjujemo, da omejitveni ukrepi na področju zbiranja ljudi ter ponujanja blaga in storitev dopuščajo organizacijo sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe, pri čemer skupina oseb ne sme presegati 50 oseb, organizator pa mora zagotoviti spoštovanje navodil in priporočil NIJZ.
V primeru organizirane javne prireditve se dovoli zbiranje ljudi do 500 obiskovalcev in to le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, organizator pa mora takšno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma podati vlogo za izdajo dovoljenja pri pristojni upravni enoti ter prijavi oziroma vlogi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Kako je s prireditvami, za katera so bila dovoljenja že izdana pred spremembo odloka 8. 7. 2020?
Za zbiranja, ki so bila prijavljena pred uveljavitvijo odloka, ni treba dopolnjevati z mnenjem NIJZ (postopek prijave na policijski postaji ali izdaja dovoljenja na upravni enoti je zaključen). Spoštovati pa je treba splošne omejitve in priporočila NIJZ.