Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe o pravici do sredstev za 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

3.440 nosilcem majhnih kmetij je odobrenih 17,2 milijonov evrov. Prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev bo upravičencem izplačan že v juliju. Upravičenci morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.

2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij je bil objavljen 22. 11. 2019, vlagatelji pa so lahko vloge oddali med 16. 12. 2019 in 13. 2. 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do 20 milijonov evrov. Na Agencijo je bilo skupno oddanih 3.482 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 17,41 milijonov evrov pomoči. Agencija je odobrila 3.440 vlog v skupni višini 17,20 milijonov evrov.

Prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev bo izplačan v juliju, drugi obrok v višini 30 % dodeljenih sredstev pa bo upravičencem izplačan po izvedbi vseh aktivnosti iz poslovnega načrta, in sicer na podlagi oddanega zahtevka za izplačilo. Vlagatelji bodo lahko zahtevke za izplačilo vlagali od 30. 4. 2023 do 30. 7. 2023. 

Upravičenci morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta. Kot začetek izvajanja poslovnega načrta se šteje izvedena aktivnost za izvedbo najmanj enega cilja iz poslovnega načrta. Cilje iz poslovnega načrta mora upravičenec izpolniti najpozneje v 36 mesecih po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev. Za izpolnjevanje ciljev se upoštevajo samo aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev.   

Cilji podukrepa 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij je ohranjanje in razvoj majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost - OMD, izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.