Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru.

Temeljni cilj Predloga zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem obsegu in po načrtovani dinamiki za vzpostavljanje ključnih vojaških zmogljivosti v navedenem obdobju, za izvajanje nalog Slovenske vojske ter za sodelovanje v sistemu kolektivne obrambe. Republika Slovenija na ta način prevzema tudi sorazmeren del odgovornosti za zagotavljanje nacionalne varnosti v sistemu kolektivne obrambe.

Z zakonom se bo zagotavljalo sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki pomenijo vzpostavljanje in zagotavljanje ključnih vojaških zmogljivosti določenih po vrsti, obsegu in dinamiki s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske in srednjeročnimi obrambnimi programi. 

Z zakonom se ureja poraba finančnih sredstev v višini 780 milijonov eurov, pri čemer bo letna poraba v prvih dveh letih (2021, 2022) na ravni 100 milijonov eurov, v nadaljnjih štirih letih pa 145 milijonov eurov letno. Obseg sredstev, ki je določen na letni ravni je lahko v posameznih letih tudi višji za znesek, ki ga zaradi objektivnih okoliščin ne bo mogoče realizirati v preteklih letih, vendar ne sme biti višji od 160 milijonov eurov letno.

Vlada bo sprejemala letni načrt izvajanja investicij, pri čemer mora biti načrt usklajen z Državnim programom razvojnih politik in Načrtom razvojnih programov 

Zakon bo omogočal, da se pri zagotavljanju oborožitvenih sistemov in vojaške opreme sklepajo večletne pogodbe, s katerimi se prevzemajo obveznosti tudi za daljše obdobje kot se sprejema letni proračun Republike Slovenije, pri čemer pa obveznosti prevzete za posamezno leto ne morejo presegati z zakonom določenih letnih omejitev.

Oborožitveni sistemi in vojaška oprema, ki se bo nabavljala v okviru tega zakona bo morala izpolnjevati standarde, ki veljajo v Nato oziroma bo morala biti zagotovljena njena povezljivost s sistemi in opremo, ki se uporablja v Nato. Ti standardi oziroma zahteve se smiselno uporabljajo tudi pri zagotavljanju potrebne infrastrukture in drugih pogojev, potrebnih za vzpostavitev načrtovanih vojaških zmogljivosti.

Določena je obveznost Ministrstva za obrambo, da zagotavlja ustrezno obveščanje gospodarskih subjektov o investicijah v Slovenski vojski, ki se v posameznem letu določijo z letnim načrtom, ki ga sprejme vlada. Takšen način obveščanja bo gospodarskim subjektom omogočil boljše predvidevanje tržnega razvoja ter morebitno sodelovanje v investicijskih projektih in naročilih.

Za zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 je določeno, da vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o izvajanju zakona, najkasneje do konca meseca maja za preteklo leto.