Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi

Vlada Republike Slovenije je na seji v sredo, 24. junija, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi – prva obravnava, ki bo poslan v Državni zbor Republike Slovenije.

Za večjo zainteresiranost kandidatov za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske bo omogočeno sklepanje pogodb za najmanj eno leto (doslej za najmanj pet let). Program temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja (TVSU) za pogodbene pripadnike bo predpisal minister na predlog Generalštaba Slovenske vojske, pri čemer se program prilagodi pripadnikom pogodbene rezerve, ki so v delovnih razmerjih pri drugih delodajalcih, tako da se zasleduje cilj, da se doseže enako stopnjo usposobljenosti, kot je določeno za stalno sestavo Slovenske vojske. TVSU se za pripadnike pogodbene rezerve prilagodi na način, da bi čim več pripadnikom omogočili pridobitev temeljnega vojaškega usposabljanja ob čim manjši odsotnosti od rednega dela pri delodajalcu.

S predlagano spremembo se širi tudi nabor obveznosti pogodbenih pripadnikov, s čimer se želi zagotoviti večjo uporabnost rezervne sestave tudi v miru, obenem pa preprečiti prekinitve pogodb zaradi vpoklica pogodbenih pripadnikov v vojaško službo.

Poleg opravljanja vojaške službe je v miru s predlaganimi spremembami možen tudi vpoklic na opravljanje nalog, ki so nujne za zagotavljanje pripravljenosti Slovenske vojske, pri čemer bo ostal status pogodbenega pripadnika enak kot v primeru vpoklica na usposabljanje in bo v tem času ohranil višino plače, ki jo prejema pri delodajalcu.

Predlaga se možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za vojake tudi po dopolnjenem 45. letu, s čimer bi Slovenska vojska reševala problematiko popolnitve deficitarnih formacijskih dolžnosti in ohranjala v strukturi vojake s specialističnimi znanji, ki bi jim v nasprotnem primeru prenehala pogodba o zaposlitvi po 45. letu. S tem bi se povečala tudi socialna varnost za pomemben del zaposlenih vojakov tudi po 45. letu, če bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnih mest v Slovenski vojski. Formacijske dolžnosti, na katerih bi se pogodba o zaposlitvi lahko podaljšala tudi po 45. letu, bi s posebnim sklepom določil minister na predlog Generalštaba Slovenske vojske.

S spremembo tretjega odstavka 93. člena se predlaga, da bi vojak po dopolnjenem 45. letu ob razporeditvi na ministrstvo ali drug državni organ obdržal število doseženih plačnih razredov, ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Če bi vojak po razporeditvi na ministrstvo ali drug državni organ prejel osnovno plačo v nižjem znesku, kot je znesek osnovne plače, ki jo je prejemal do razporeditve, mu ministrstvo do izenačitve izplačuje razliko do zneska osnovne plače, ki jo je prejemal do razporeditve. S tem bi vojakom po 45. letu, po končanem službovanju v Slovenski vojski, omogočili ohranitev socialnega statusa.

S predlaganim enajstim odstavkom 93. člena se dodatno poenostavlja postopek zaposlovanja pripadnikov Slovenske vojske na ministrstvo ali drug državni organ. Predlagano je, da se takšna razporeditev opravi brez javnega natečaja.