Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 21. seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada RS je na 21. seji obravnavala in sprejela štiri točke s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz OP za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS 2014–2020

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020.

Uredba ureja izvajanje ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020, ki se izvaja z javnimi razpisi. Operativni program je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014 SI 14 MF OP 001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 27. 8. 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168 o odobritvi »operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS  za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji CCI 2014 SI 14 MF OP 001.

Uredba določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca in finančne določbe.

Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Omenjena uredba se spreminja in dopolnjuje zaradi potrjene 7. spremembe in 8. spremembe PRP 2014–2020, ki je v postopku potrjevanja na nacionalni ravni in bo v juniju posredovana v potrditev na Evropsko komisijo.

Prerazporeditve sredstev v okviru podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva povečujejo sredstva, najvišji znesek podpore na programsko obdobje, delež javne podpore in dodajajo naložbe v:

– izboljšanje proizvodnega potenciala hmeljišč po naravnih nesrečah v okviru naložb v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam,

– ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka,

– nakup in postavitev ograj oziroma obor za zaščito prašičev pred divjimi prašiči in

– naložbe v skupno pripravo lastnih primarnih kmetijskih proizvodov za prvo prodajo prodajnim posrednikom ali predelovalcem (zbirni centri, skladišča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema);

Spremembe v okviru podukrepa 4.2 zvišujejo delež podpore za naložbe nosilca kmetije oziroma nosilca dopolnilne dejavnosti na gorskih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost oziroma za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov iz določenih prednostnih kmetijskih sektorjev;

Uvaja se nova vrsta podpore v okviru podukrepa 6.4, in sicer se zvišuje višina predplačila s 30 % na 50 %, pri čemer mora upravičenec za znesek predplačila predložiti bančno garancijo.

V se uredbo se vključuje tudi določba glede datuma upravičenosti stroškov, ki v primeru izjemnih dogodkov, kot je epidemija s COVID-19, lahko odstopa od siceršnjega obdobja upravičenosti stroškov. Ta določba velja za podukrep 4.1 in podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov v delu, ki ni podvržen pravilom o državnih pomočeh ali pravilu de minimis;

Spremembe v okviru podukrepa 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov kot upravičene dodajajo kolektivne naložbe, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev s področja gozdarstva ali pogodbene skupine bodisi lastnikov gozdov ali pa nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pri podukrepu 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, pri operaciji Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa se spreminja količina lesa, ki jo mora upravičenec posekati v obdobju treh let po zadnjem izplačilu sredstev. Prav tako se odpravljata omejitvi, da lahko upravičenec kandidira le z enim kosom iste vrste mehanizacije oziroma isto vrsto opreme in da do podpore ni upravičen upravičenec, ki mu je bila izplačana podpora za nakup iste vrste mehanizacije oziroma opreme iz predpisov, ki urejajo ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP za obdobje 2007–2013.

V celoti se uvaja elektronski vnos vlog na javni razpis in zahtevkov za izplačilo sredstev (z izjemo bančne garancije, ki se še vedno prilaga v fizični obliki) in v korist upravičencev se spreminjajo še obveznosti oziroma določeni roki za izpolnitev obveznosti ter izvedejo tehnični popravki. Ne nazadnje se vključijo prehodne določbe in končne določbe, na podlagi katerih se uporaba te uredbe zamakne, saj je v postopku potrjevanja istočasno tudi 8. sprememba PRP 2014–2020 ter sprememba priglašene sheme državne pomoči po Uredbi 702/2014/EU za gozdarski del ukrepov iz te uredbe.

Uredba Sveta (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020

Vlada RS podpira Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1838 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v Baltskem morju in spremembi Uredbe (EU) 2020/123 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2020 v vodah Unije in vodah zunaj Unije - 8078/20.

Uredba Sveta (EU) 2019/1838 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, se spreminja z razlogom, da se omogoči znanstveni ribolov med prepovedjo ribolova v času drstenja, ki velja za staleža trske. Prekinitev časovne vrste podatkov bi lahko zelo negativno vplivala na znanstveno oceno staležev, ki je podlaga za določanje ribolovnih možnosti.

Prava peščenka je kratkoživa vrsta, za katero postane znanstveno mnenje na voljo v drugi polovici februarja, ribolov pa se začne že aprila. V Uredbi Sveta (EU) 2020/123 je bila vrednost omejitev celotnega dovoljenega ulova določena na nič, zato jih je treba spremeniti v skladu z najnovejšim znanstvenim mnenjem ICES.

Pogodbenice Sporazuma o ribolovu v južnem Indijskem oceanu so sprejele ukrepe za pridneni ribolov in omejitev ribolovnega napora na območju iz Sporazuma. Ukrepe, dogovorjene na navedenem zasedanju, je treba prenesti v pravo Unije. Trenutne izvedbene ukrepe je treba posodobiti, da bodo upoštevali ukrepe, dogovorjene na zasedanju.

Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) je na letnem zasedanju novembra 2019 sprejela nove obveznosti poročanja za tropske tune. Države članice morajo za nekatera plovila sporočati mesečne ulove za veleokega tuna, rumenoplavutega tuna in črtastega tuna. Navedene ukrepe je treba prenesti v pravo Unije in spremeniti Uredbo (EU) 2020/123, da se vključijo sklici nanje.

Predlagani ukrepi so zasnovani v skladu s cilji in pravili skupne ribiške politike ter so skladni s politiko Unije na področju trajnostnega razvoja.

 

Predlog sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu EU zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke

Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču glede trgovinskih standardov za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke.

Svet EU s tem sklepom pooblasti Evropsko komisijo za zastopanje stališča v imenu Unije v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke, saj bodo sprejeti sklepi Mednarodnega sveta za oljke zavezujoči za Unijo v mednarodni trgovini z drugimi članicami Mednarodnega sveta za oljke in bodo lahko odločilno vplivali na vsebino zakonodaje Unije - na tržne standarde za oljčno olje.

O sklepih, ki jih bo sprejel svet članic, so že razpravljali znanstveniki in tehnični strokovnjaki za oljčno olje Komisije in držav članic, in bodo spremenili trgovinske standarde za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin.

Pomembno je, da ti sklepi prispevajo k mednarodni harmonizaciji standardov za oljčno olje in z njimi bo določen okvir, ki bo omogočil pošteno konkurenco pri trgovanju s proizvodi iz sektorja oljčnega olja, zato naj bi imeli pozitiven vpliv na gospodarstvo.

Zaradi teh sklepov Mednarodnega sveta za oljke bodo  potrebne spremembe Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah.