Skoči do osrednje vsebine

Sprememba projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in ob Voglajni s pritoki

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela spremembo projektov Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C. Namen investicije je zavarovanje naselij Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje.

V Načrtu razvojnih programov 2020-2023 se bosta spremenila projekta Protipoplavni ukrepi Zbelovo – Mlače in Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki - faza C. V sklopu projekta je predvidena ureditev odseka pod naseljem Loče, dolvodno od sotočja z Oplotnico ter nad sotočjem z Ličnico. Za doseganje večje poplavne varnosti so v naseljih Mlače in Zbelovo načrtovani protipoplavni ukrepi, ki bodo izvedeni delno kot nasip, delno kot visokovodni zid. V sklopu projekta bo na obeh odsekih izvedena tudi odvodnja zalednih voda s črpališčem padavinskih voda ter ureditev meteorne kanalizacije v Zbelovem. Nova ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.987.663,56 evrov z DDV.
Predmet novelacije investicijskega programa projekta » Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki v Šentjurju – faza C« je prikaz učinkov in rezultatov finančne ter ekonomske analize s prikazom upravičenosti izvedbe projekta ob upoštevanju vseh sprememb, ki so nastale v času od potrditve predhodno izdelanega investicijskega programa (IP). Faza C3 je zaključena, tako je predmet obravnave novelacije IP samostojna faza C1a. Z izvedbo te faze se bo izboljšala poplavna varnost v naselju Hruševec ob Kozarici na zahodnem delu Šentjurja. V sklopu investicije se bo izvedel visokovodni zid v skupni dolžini 235 m, zemeljski nasip v dolžini 790 m, vzpostavil se bo projektiran pretočni profil v strugah Hudičevega grabna in Kozarici v skupni dolžini 562 m. Zgradil se bo razbremenilni kanal v dolžini 970 m ter sedem novih prepustov. Nova ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.441.347,00 evrov z DDV.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-06-16-odlocitve-vlade-s-sej-vladnih-odborov/