Skoči do osrednje vsebine

Vabljeni k sodelovanju pri oblikovanju rešitev za največjo korist otrok

Ministrstvo za pravosodje je danes, 4. junija 2020, v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celoviti obravnavi v hiši za otroke. Ta je nastal v sodelovanju s Svetom Evrope v okviru projekta podpore implementaciji modela Barnahus v Sloveniji, ki poteka s finančno podporo Generalnega direktorata za podporo strukturnim reformam pri Evropski komisiji.

Kot je dejala ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič, smo za zaščito otrok na Ministrstvu za pravosodje v sodelovanju z drugimi ključnimi resorji in deležniki pristopili k izvedbi projekta ustanovitve Hiše za otroke v Sloveniji, po islandskem modelu Barnahus. »Hiša bo sprva namenjena otrokom, ki so žrtve spolnih zlorab. Omogočala bo hitro in učinkovito ukrepanje ter celostno obravnavo s pravilnim, otroku prijaznim multidisciplinarnim in medinstitucionalnim pristopom. Osrednji cilj bo usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka. S čimer se preprečuje vnovična travmatizacija med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Hiša za otroke je prostor, kjer se žrtve, torej otroci, počutijo varne, kjer njihovo zaslišanje izvajajo usposobljeni strokovnjaki in jim zagotavljajo podporo in psihosocialno pomoč.«

Na podlagi pregleda slovenske pravne ureditve na področju zaščite otrok v kazenskih postopkih je bilo med drugim ugotovljeno, da obstoječa slovenska zakonodaja na tem področju ni konsistentna in ne ščiti vseh otrok v kazenskem postopku enako, da je nekonkretiziran položaj strokovnjaka za pomoč pri zaslišanju otroka, kot ga določa Zakon o kazenskem postopku, in da ni zadosti varovana pravica do obrambe v postopku zaslišanja otrok. Predlagani zakon naslavlja te pomanjkljivosti.

Z namenom zagotavljanja največje koristi otroka, otroku prijazne in varne obravnave ter okolja in krepitve otroku prijaznega pravosodja osnutek zakona določa institucionalni okvir in postopke za zaščito otrok v kazenskem postopku. Vključuje vse otroke žrtve in priče kaznivih dejanj zoper človečnost, življenje in telo, spolno nedotakljivost in določena kazniva dejanja zoper človekove pravice in temeljne svoboščine ter druga določena kazniva dejanja.

Osnutek zakona predvideva, da je celostno obravnavanje mladoletnih žrtev in prič javna služba, ki jo zagotavlja država. Izvajanje javne službe se bo izvajalo v posebnem javnem zavodu Hiša za otroke.

V osnutku zakona je natančno opredeljen postopek obravnave v hiši za otroke.

Javna razprava bo trajala 60 dni oziroma do 3. avgusta 2020. V okviru javne razprave bo Ministrstvo za pravosodje izvedlo več posvetovalnih dogodkov glede osnutka zakona. Med drugim bo s pomočjo Sveta Evrope organiziralo posvetovanja z otroki na temo rešitev v predlogu zakonu, kar bo prvo tovrstno posvetovanje pri nas. Skozi posvetovanja z otroki želimo uresničevati načelo participacije otrok in jim hkrati približati predlagane izboljšave varovanja njihovih pravic.

Ministrica je opozorila, da se moramo zavedati, da so otroci najranljivejši del družbe in sami nimajo vpliva na to, v kakšnem okolju bodo odraščali. »Zato je naša dolžnost, da smo na njihovo ranljivost pozorni, da smo njihov glas, da povzročitelje zlorab odkrijemo ter sodno preganjamo.«