Skoči do osrednje vsebine

Poslovanje upravnih enot po preklicu epidemije

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) epidemijo preklicala. V skladu s tem je bil sprejet sklep vlade o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020. Z njim se določa, da so začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) veljavni le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa prenehajo veljati. Splošni akti državnih organov oziroma organov državne uprave in drugih državnih organov ter nosilcev javnih pooblastil, izdani na podlagi ZZUSUDJZ, so morali biti usklajeni do tega datuma.

Z vidika upravnega poslovanja je pomembno, da se od tega dne naprej v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), kot se je uporabljal pred 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Od 1. 6. 2020 dalje se tako omogoči vlaganje vlog na vse veljavne načine, ki jih določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu. Po elektronski poti se bodo lahko vložile le vloge, ki so podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020 dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP. Ponovno je omogočeno tudi vročanje dokumentov v prostorih organa. V primeru vročanja z javnim naznanilom se le-ta od dne 1. 6. 2020 dalje objavi na fizični oglasni deski organa in na državnem portalu eUprava.

Od 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. Če rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ipd.), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 9. 6. 2020.

Z vidika organizacije samega dela zaposlenih na upravnih enotah je bilo preklicano tudi začasno odrejeno opravljanje dela izven prostorov delodajalca, oz. izven  prostorov UE (doma). Kljub preklicu epidemije je zaradi zelo nizke prekuženosti, ki smo ji priča v Sloveniji ter prizadevanja za ohranjanje ugodne zdravstvene situacije, varnostne  oz.  preventivne  ukrepe še vedno potrebno izvajati. Slednje odreja in sprejema vodstvo posamezne upravne enote samostojno, pri čemer upošteva vsa navodila, priporočila in usmeritve pristojnih iz NIJZ in Vlade RS (npr.: individualna obravnava strank; nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje higiene rok – razkuževanje rok; primerna varnostna razdalja, kadar je število strank nemogoče omejiti; preprečevanje prevelikega števila strank v objektu, v pisarni; nadaljevanje naročanja strank, če je le to v posamezni UE identificirano kot možno; čiščenje delovnih površin, ki se jih dotika več ljudi; redno prezračevanje prostorov …).

Vsaka posamezna upravna enota novosti in informacije o delovnem času, ponovnem odprtju krajevnih uradov, načinu upravnega poslovanja redno objavlja na spletni strani posamezne upravne enote.

Povezava na spletno stran upravnih enot.


 

Iskalnik