Skoči do osrednje vsebine

Prenehanje začasnih ukrepov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah s 1. junijem

Z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; ZZUSUDJZ) so bili vzpostavljeni začasni ukrepi, s katerimi se je preprečevalo nevarnost širjenja virusne bolezni v sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadevah oziroma zaradi njih.

V upravnih in drugih javnopravnih zadevah so se ukrepi nanašali predvsem na prekinitev teka roka za opravljanje procesnih dejanj strank in organov, vlaganje vlog pri organih, vlaganje vlog v elektronski obliki brez varnega elektronskega podpisa, opravljanja ustnih obravnav in sodelovanje javnosti na njih ter vročanje.

Veljavnost začasnih ukrepov je bila z zakonom omejena do 1. julija 2020, če razlogi za prenehanje njihovega izvajanja ne bi nastopili prej. Vlada Republike Slovenije je že z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) sledila podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 pa je ugotovila, da so prenehali razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ.

Sklep Vlade Republike Slovenije bo začel veljati 1. junija 2020, kar pomeni, da se bodo s tem dnem upravni in drugih javnopravni postopki vodili kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ. Organi bodo pri stikih z uporabniki upravnih storitev sicer postopali po usmeritvah zdravstvene stroke, vendar pa usmeritve ne bodo vplivale na njihov procesno pravni položaj. Zato bo s 1. junijem ponovno mogoče vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih, vsem zainteresiranim bo omogočeno sodelovanje pri ustnih obravnavah, vročanje se bo v skladu z zakonom lahko upravljalo tudi pri organih, prav tako se bodo odločbe, sklepi in drugi dokumenti, ki so vezani na rok, v vseh zadevah vročali osebno.

Posebej opozarjamo, da s 1. junijem preneha veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči. Vsi, ki morajo izpolniti kakršnokoli obveznost do organov ali bi želeli izkoristiti časovno omejeno pravico do pritožbe oziroma drugega pravnega sredstva ali sodnega varstva, naj bodo zato pozorni, da ne zamudijo roka.