Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade Republike Slovenije z 39. dopisne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 39. dopisni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odgovor Vlade RS na vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d.o.o. ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji

Vlada RS je sprejela Odgovor na vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d.o.o. ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji in ga pošlje Državnemu svetu RS.

Predsednik Državnega Sveta RS je na Vlado RS naslovil vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d.o.o. ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji, ki ju je Državni svet RS obravnaval na 26. seji 26. 2. 2020 in ju podprl. Vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti sta:

  1. Ali je Vlada Republike Slovenije ob prodaji Semenarne Ljubljana d.o.o. zaščitila semensko banko, kjer se vzgaja in prideluje seme za avtohtone slovenske sorte?
  2. Ali bo po prodaji poskrbljeno, da bodo avtohtona semena iz Slovenije dostopna v komercialni prodaji?

Vlada Republike Slovenije v odgovoru na vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti poudarja, da v zvezi s prodajo Semenarne Ljubljana d.o.o. iz dostopnih gradiv Deželne banke Slovenija, izhaja, da je Deželna banka Slovenije d.d. kot edina lastnica družbe Semenarna Ljubljana d.o.o. podpisala pogodbo, s katero je družba Villager d.o.o. prevzela družbo Semenarna Ljubljana d.o.o. in postala njena 100 % lastnica. Pogodba predvideva tudi možnost, da se Selekcijsko poskusni center Ptuj, ki je obrat Semenarne namenjen vzdrževalni selekciji in drugim strokovnim opravilom, v vnaprej dogovorjenem roku po prenosu poslovnega deleža v Semenarni Ljubljana d.o.o., prenese na zainteresirano tretjo osebo. To pomeni, da se tako prodajalec kot kupec zavedata pomembnosti tega centra na nacionalni ravni in si oba prizadevata, da le ta ostane v slovenski lasti oziroma preide v državno last.

Semenarna Ljubljana d.o.o. je požlahtnila in vzdržuje 78 sort. Vse so vzgojene iz slovenskih genskih virov. Semena teh sort bodo v prodaji, dokler bo podjetje Semenarna Ljubljana d.o.o. (oz. morebitni pravni naslednik) te sorte vzdrževalo v skladu s predpisi in bo na trgu tudi povpraševanje in s tem tudi interes za pridelavo semena. Glede na poslovni interes novega lastnika pa se vzdrževanje sort lahko prenese na drugega vzdrževalca s sedežem v EU ali  preneha z vzdrževanjem sort in predlaga njihov izbris iz sortne liste. Sorta, ki se preneha vzdrževati, se lahko za vselej izgubi (pri čemer te sorte pomenijo neprecenljivo narodno bogastvo Slovenije).

Ne glede na to, kdo je lastnik podjetja, si Vlada Republike Slovenije prizadeva, da ima Republika Slovenija pod nadzorom lastne genske vire, oziroma, da ostajajo slovenske sorte semena kmetijskih rastlin v slovenski lasti. Ta interes in stališče bo Vlada Republike Slovenije zagovarjala v vseh postopkih, kjer lahko na kakršen koli način sodeluje ali nanje vpliva.

Vlada Republike Slovenije si bo zato prizadevala, da Republika Slovenija ohrani v lasti Selekcijsko poskusni center Ptuj, ki ohranja lokalne genske vire in izvaja vzdrževanje in vzdrževalno selekcijo lokalnih sort ter ima potrebno znanje za opravljanje teh nalog. Ta center bi v prihodnosti lahko vključili tudi v izvajanje dejavnosti javnih služb na področju rastlinske proizvodnje (Javna služba nalog rastlinske genske banke, Javna služba v vrtnarstvu in Javna služba v poljedelstvu).

Informacija o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019

Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije v letih 2018 in 2019. Vlada Republike Slovenije podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov na območju severovzhodne Slovenije v letih 2020 in 2021.

Sredstva za sofinanciranje izvajanja letalske obrambe pred točo se namenijo s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor bo izkazan tudi interes lokalnih skupnosti. Šteje se, da bo interes lokalnih skupnosti izkazan, v kolikor bo v izvajanje letalske obrambe pred točo vključenih vsaj polovica občin z branjenega območja severovzhodne Slovenije. Branjeno območje zajema vseh 27 občin v statistični regiji Pomurje, vseh 41 občin v statistični regiji Podravje ter dodatno občini Slovenske Konjice in Zreče iz Savinjske statistične regije ter občino Podvelka iz Koroške statistične regije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prispeva do 35 % sredstev za izvedbo priložnostnega skupnega javnega naročila za izbiro izvajalca letalske obrambe pred točo, preostali del sredstev pa zagotovijo občine, ki se vključijo v izvajanje letalske obrambe pred točo.

Najboljši obrambi pred posledicami toče sta sicer zaščitna mreža in zavarovanje kmetijskih pridelkov pred točo. Vendar je zaščitne mreže mogoče uporabiti le v trajnih nasadih, predvsem sadovnjakih. Večji del na novo posajenih sadovnjakov že vključuje tudi postavitev mreže. Kmetijske pridelke je mogoče zavarovati pred posledicami škode zaradi toče in pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje zavarovalne premije. Delež podpore za sofinanciranje zavarovanja in obseg razpoložljivih sredstev se je, po letih zniževanja, postopa dvignil in z letom 2019 za zavarovanje rastlinske proizvodnje znaša 50% obračunane zavarovalne premije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je nemudoma začelo s postopki za izvedbo javnega naročila tako, da je občine na branjenem območju že pozvalo k predložitvi pooblastila za izvedbo skupnega priložnostnega javnega naročila.