Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za obrambo je uredništvu Tarče transparentno in pravočasno odgovorilo na vsa novinarska vprašanja

V oddaji Tarča, ki je bila na 1. Programu Televizije Slovenija predvajana v četrtek, 14. maja, je bilo v novinarskem prispevku Nataše Markovič izpostavljeno, da Ministrstvo za obrambo ni odgovorilo na njihova novinarska vprašanja. To ne drži. Na vsa njihova vprašanja smo odgovorili v zakonsko določenem roku (Zakon o medijih), pripravili smo jim uro in pol dolg brifing, pokazali številne dokumente ter trikrat odgovorili na njihove zahteve po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ). Zaradi korektne obveščenosti javnosti želimo v nadaljevanju kronološko predstaviti našo korespondenco in sodelovanje z uredništvom Tarče.

Urednica in voditeljica Tarče Erika Žnidaršič je preko SMS-sporočila 20. aprila državnega sekretarja in vodjo Medresorske delovne komisije za pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme (v nadaljevanju: MDS) Damijana Jeklina zaprosila za pogovor glede delovanja MDS. Naslednji dan, torej 21. aprila, je novinarka Tarče Nataša Markovič na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR) poslala vprašanje o tem, »kdo je v državi tisti, ki ocenjuje potrebe po zaščitni opremi, kakšno je stanje na tisti dan ter koliko opreme bomo potrebovali v naslednjih dveh mesecih.« Zanimalo jo je tudi, »kdo preverja ustreznost zaščitne opreme«.

Zaradi transparentnosti našega dela smo za uredništvo Tarče pripravili brifing, ki se ga je poleg urednice Erike Žnidaršič udeležila tudi novinarka Nataša Markovič. Na uro in pol dolgem pogovoru jima je državni sekretar Jaklin zelo natančno pojasnil vlogo, naloge in način delovanja MDS, kar je podkrepil tudi s številnimi podatki in dokumentacijo, v katero sta novinarki lahko tudi vpogledali. Odgovoril je tudi na vsa njuna vprašanja, ki so bila v njegovi pristojnosti, tudi na tista, ki jih je tistega dne (21. aprila) novinarka Nataša Markovič poslala na URSZR. Menimo, da smo na ta način v popolnosti odgovorili na vsa njuna vprašanja.

21. aprila je Nataša Markovič skladno z ZDIJZ prosila za elektronsko korespondenco med uslužbenko MGRT v zvezi s ponudbo podjetja Korez, naslednji dan, 22. aprila, pa še za vsa zavrnilna mnenja v povezavi s ponudbo Geneplaneta. Zahtevi sta bili posredovani v reševanje uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja na URSZR. Uradna oseba je novinarki 29. aprila poslala odločbo in zahtevano dokumentacijo glede prve zahteve, odločanje glede druge zahteve pa je še v teku in bo odločeno v zakonsko določenem roku.

Na URSZR je pri pripravi druge Tarče v zvezi z nabavo zaščitne opreme novinar iz uredništva oddaje Tarča Žan Dolajš 28. aprila poslal sklop vprašanj glede postopkov izbire dobaviteljev zaščitne opreme in se pri tem skliceval tudi na novinarka vprašanja novinarke Nataše Markovič z dne 21. aprila. Na vsa ta vprašanja je Eriki Žnidaršič in Nataši Markovič že izčrpno odgovoril državni sekretar Jaklin (na brifingu 21. aprila, pred prvo Tarčo). Ne glede na to smo novinarju Žanu Dolajšu pripravili obsežne pisne odgovore, ki smo mu jih posredovali 30. aprila, torej že pred drugo oddajo Tarča.

Novinar Žan Dolajš je v četrtek, 7. maja, in nato še enkrat v petek, 8. maja, podal dve zahtevi za vpogled v ponudbe za zaščitno opremo, ki so prispele na naslov ponudbe@urszr.si. Zahtevi sta bili vloženi v času, ko je Računsko sodišče že uvedlo nadzorni postopek, hkrati pa je že potekal tudi postopek na komisiji za preprečevanje korupcije.

Ker se je zahteva nanašala na fizični vpogled v dokumente, smo zahtevo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja takoj posredovali uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja na URSZR, ki je novinarju skladno z ZDIJZ izdalo odločbo v zakonsko določenem roku. Obe odločbi sta zavrnilni, kar je pooblaščenka tudi utemeljila z izjemo, ki izhaja iz 5.a člena ZDIJZ, kjer je v drugem odstavku med drugim določeno, da organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije ali njeno ponovno uporabo, če se zahteva nanaša na podatek, ki je pridobljen ali sestavljen zaradi nadzornega postopka, ki ga skladno z zakonom vodi nadzorni organ, specializiran za finančni nadzor, če je nadzorni postopek še v teku. V postopku je bilo ugotovljeno, da je v zvezi s smotrnostjo nabav zaščitne opreme zaradi epidemije koronavirusa uvedena revizija Računskega sodišča, skladno s sklepom, št. 320-8/2020/2, z dne 4. maja 2020, kar je bilo v odločbah tudi pojasnjeno.