Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade Republike Slovenije s 36. dopisne seje s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 36. dopisni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini

Vlada RS je sprejela Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini.

Odločba Sveta 2003/17/ES priznava enakovrednost nekaterim tretjim državam glede poljskih pregledov in pridelave semena nekaterih vrst. Nacionalne določbe, ki urejajo seme, požeto in kontrolirano v navedenih državah, dajejo glede lastnosti semena in ureditev njegovega pregledovanja, zagotavljanja identifikacije semena, označevanja in kontrole ista zagotovila kot določbe, ki se uporabljajo za seme, požeto in kontrolirano v Evropski uniji. Ker Ukrajina ni med navedenimi tretjimi državami, uvoz semen žit, požetih v navedeni državi, v Evropsko unijo trenutno ni mogoč. Ukrajina je Komisijo zaprosila, da se njeno seme žit vključi v področje uporabe Odločbe Sveta 2003/17/ES kot enakovredno.

Ugotovljeno je bilo, da so obstoječe ukrajinske zahteve in sistem enakovredni zahtevam in sistemu Unije ter nudijo ista zagotovila kot sistem Unije. Zato se predlaga, da se s sklepom, ki ga sprejmeta Evropski parlament in Svet, ukrajinsko seme prizna kot enakovredno semenu žit, požetemu, pridelanemu in kontroliranemu v Evropski uniji.

Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, ki se izvajajo v Ukrajini, in enakovrednosti semena žit, ki se prideluje v Ukrajini.

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije

Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije - 7229/20.  Republika Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije.

Evropska unija je 7. oktobra 2019 pristopila k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah. Sporazum je začel veljati 26. februarja 2020, EU je tako pogodbenica Sporazuma. Namen Ženevskega akta Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah je omogočiti celovito in učinkovito mednarodno zaščito imen kakovostnih proizvodov, ki temeljijo na poreklu. Sporazum posodablja in krepi obstoječi sistem mednarodne registracije za zaščito imen, ki označujejo geografsko poreklo proizvodov, tj. Lizbonski sporazum o zaščiti označb porekla in njihovi mednarodni registraciji iz leta 1958.

Skupščina Lizbonske unije naj bi na letnem zasedanju (september 2020) sprejela sklep o tem, ali in v kolikšnem obsegu prihodki iz virov prihodkov posebne unije ne zadoščajo za kritje stroškov, zaradi česar morajo pogodbenice plačati posebne prispevke v skladu s členom 24(2)(v) Sporazuma. Namen predvidenega akta je torej pripraviti podlago za plačilo posebnih prispevkov pogodbenic Ženevskega akta, da se omogoči kritje stroškov posebne unije.

Predlagani sklep Sveta bi EU omogočil, da se v okviru razpoložljivih sredstev za ta namen iz letnega proračuna Unije pridruži soglasju glede sklepa skupščine na podlagi člena 24(2)(v) Ženevskega akta. Na tej podlagi bo Unija lahko izvedla plačilo v skladu s temeljnim aktom, ki je pravna podlaga za izvrševanje odhodkov, vključenih v proračun.