Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela tri odloke: glede ukrepov na mejnih prehodih, izvajanju OZZ ter o načinu izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije

Vlada je z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih. Dodajo se nove kontrolne točke. Glede vstopanja in izstopanja v sosednje države se dodaja nova izjema in sicer čezmejni dnevni migranti, z namenom zdravstvenega pregleda ali posega na dan prehoda. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja določa dva začasna ukrepa in sicer pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače ter način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni. Odlok o načinu izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije pa omogoča izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način za vse udeležence.

1. Vlada z odlokom spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih ob vstopu v Republiko Slovenijo

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje se na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke.

Prehod meje na kontrolnih točkah Predel – Predil, Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Gabriele) in Neblo ‒ Vallico di Venco bo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo člani družine: zakonca (tudi izvenzakonska partnerja) in otroci (tudi izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.

Prav tako se doda nova kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo, in sicer Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn). Železniška povezava je odprta ves dan, izvaja pa se prevoze t. i. oprtnega vlaka (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil) v in iz Slovenijo.

Situacija glede odpiralnega časa kontrolnih točk s sosednjimi državami tako na strani Republike Slovenije kot na strani sosednjih držav se dnevno spreminja. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavlja na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.

Glede vstopanja in izstopanja v sosednje države se dodaja nova izjema v zvezi z odreditvijo karantene. Za nemoteno izvajanje elektivnih specialističnih pregledov in omilitev ukrepov se kot izjema predlagajo tudi čezmejni dnevni migranti, ki prehajajo mejo med Republiko Slovenijo in sosednjimi državami, z namenom zdravstvenega pregleda ali posega na dan prehoda.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi, ter o tem obvesti državni zbor in javnost.

-------------------------

2. Vlada sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Vlada je na današnji dopisi seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasni ukrepi pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Odlok določa dva začasna ukrepa pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19:

  • pristojnost za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela zaradi uveljavljanja pravice do nadomestila plače;
  • način odločanja o podaljšanju (trajanju) zdraviliškega zdravljenja na skupno največ 21 dni.

Z istim namenom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije se z novim odlokom določajo dodatni začasni ukrepi glede uveljavljanja pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja:

  • način odločanja imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) tako, da odločajo o zadevah iz svoje pristojnosti brez pregleda zavarovanih oseb, zgolj na podlagi dokumentacije;
  • trimesečno obdobje, v katerem bodo lahko zavarovane osebe začele oziroma nadaljevale prekinjeno odobreno zdraviliško zdravljenje, ki ga zaradi epidemije niso mogle začeti oziroma so ga prekinile;
  • pravica do sanitetnih prevozov zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji;
  • pooblastilo generalnemu direktorju ZZZS za sprejem začasnih ukrepov glede pravice do medicinskih pripomočkov.

Zadržanost od dela

Ureditev je enaka trenutno veljavnemu odloku za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vendar je zaradi jasnosti določbe dodano besedilo, s katerim se imenovanemu osebnemu zdravniku zavarovanca nalaga enaka frekvenca odločanja o zavarovančevi delazmožnosti kot imenovanemu zdravniku ZZZS, to je na dva meseca. Ta dopolnitev ne vpliva na frekvenco izdajanja bolniškega lista, ki se izdaja vsak mesec. S tem se določa tudi postopni prenos odločanja o bolniškem staležu nazaj na imenovane zdravnike ZZZS. V skladu s prehodno določbo tega odloka bo pristojnost odločanja o bolniškem staležu najkasneje po 31. maju 2020 ponovno prenesena nazaj na imenovane zdravnike.

Odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije

Od razglasitve epidemije je uveljavljen začasen način odločanja imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije. Oba organa ZZZS od takrat dalje v zadevah iz svoje pristojnosti odločata le na podlagi zdravstvene in druge razpoložljive dokumentacije brez osebnih pregledov zavarovanih oseb, ki so jih pred tem opravili, če so ocenili, da je to potrebno za odločitev ali če je pregled zahtevala zavarovana oseba. Tovrstni pregledi, pri katerih sta uradna oseba ZZZS in zavarovana oseba v neposrednem stiku, se ne opravljajo zaradi preprečevanja širjenja virusa. Začasni ukrep bo prenehal veljati, ko bo Vlada RS ugotovila, da zanj ne obstajajo več razlogi.

Zdraviliško zdravljenje

S tem začasnim ukrepom se zavarovanim osebam omogoča izvedba odobrenega zdraviliškega zdravljenja, ki ga zaradi razglašene epidemije niso mogle opraviti (začeti ali dokončati) zaradi neizvajanja zdravstvenih storitev rehabilitacije in drugih nenujni obliki zdravljenja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Z njim se preprečuje, da bi bile zavarovane osebe zaradi epidemije prikrajšane za izvedbo pravice do zdraviliškega zdravljenja, ki jim je bila oziroma jim bo to odobreno in ga zaradi epidemije niso oziroma ne bodo mogle opraviti v roku. Ta začasni ukrep ne velja za zavarovane osebe, ki jim bo odločba ZZZS o odobritvi zdraviliškega zdravljenja izdana po prenehanju tega ukrepa, saj bo njihovo zdraviliško zdravljenje izvedeno v roku, ki ga določajo pravila.

Sanitetni prevozi

Začasni ukrep ureja pravico zavarovanih oseb do sanitetnega prevoza zaradi prepovedi javnega linijskega in železniškega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Zavarovanim osebam je v obveznem zdravstvenem zavarovanju zagotovljena pravica do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom.

Ti prevozi so nujni in nenujni. Med nujne sodijo prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe. Med nenujne sodi prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ter prevoz osebe na in z dialize, prevoz zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca in prevoz, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom lahko škodljiv. Nenujni reševalni prevoz pacienta je nenujni prevoz in sanitetni prevoz. Nenujni prevoz se izvaja z nenujnim reševalnim vozilom, sanitetni prevoz pa se izvaja s sanitetnim vozilom.

Prepoved javnega potniškega prometa zavarovanim osebam trenutno onemogoča prihod k izvajalcu zdravstvene dejavnosti na določeni termin izvedbe zdravstvene storitve javnim prevozom. Tudi prevoz z osebnim avtomobilom s strani druge osebe je glede na sprejete ukrepe lahko škodljiv (morebitna okuženost).

Do prenehanja veljavnosti začasnih ukrepov v sprejetem odloku ima zavarovana oseba zaradi škodljivosti javnega prevoza pravico do t. i. sanitetnega prevoza, če ta prevoz potrebuje zaradi izvedbe zdravstvene storitve, ki se opravlja v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti in če se v tem primeru vseeno ne odloči za prevoz z osebnim avtomobilom ali avtotaksi prevozom. Če bo na izvedbo te zdravstvene storitve potovala z osebnim vozilom ali avtotaksi prevozom, ima pravico do povračila prevoznih stroškov v skladu s pravili. Ta začasni ukrep bo veljal, dokler ne bo v celoti vzpostavljeno izvajanje javnega linijskega prevoza in javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu na ozemlju RS, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu RS.

Zaradi trenutnih razmer lahko nalog za ta sanitetni prevoz izda izbrani osebni zdravnik zavarovane osebe ali napotni zdravnik.

Medicinski pripomočki

Odlok ureja pooblastilo generalnemu direktorju ZZZS, na podlagi katerega lahko določi začasne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi pripomočki (predpisujejo se na naročilnico in so povezani z določenim zdravstvenim stanjem zavarovane osebe ali pa je njihova uporaba povezana z medicinskim pripomočkom) z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije in s ciljem varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov ter nemotene izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

-----------------

3. Vlada sprejela odlok o načinu izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19. Z namenom preprečitve širjenja virusa SARS-CoV-2, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve opravljanja zdravstvene dejavnosti se z odlokom določajo začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov v času epidemije COVID-19.

Na podlagi tega odloka se omogoča izvajanje sekundariata, pripravništva in specializacij (na primer kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita ter specialističnega izpita), če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo na varen način za vse udeležence. Če programov usposabljanja ni mogoče izvesti na navedeni način, se programi lahko prilagodijo ter sekundarije, pripravnike in specializante njihovi delodajalci, pooblaščeni izvajalci oziroma drug javni zdravstveni zavod razporeja na naloge zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Aktivnosti se opravljajo pod nadzorstvom in odgovornostjo neposrednega mentorja, ki ga določi delodajalec oziroma pooblaščeni izvajalec, na podlagi že sklenjenih pogodb, ki so ostale v veljavi.

Če vsebina dela oziroma izobraževalnega procesa sekundarijev, pripravnikov in specializantov v času epidemije COVID-19 ne ustreza programu sekundariata, pripravništva in specializacije, se usposabljanje na predlog nadzornega ali glavnega mentorja lahko ustrezno podaljša.

Odlok določa tudi prilagojeno izvedbo razpisa specializacij, ki mora biti izveden na varen način za vse vključene, in tako, da se v letu 2020 izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe, lahko pa tudi po en javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega plačnika.

Sredstva za financiranje sekundariata, pripravništva in specializacij v času epidemije COVID-19 se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije oziroma iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z načinom financiranja, določenim v zakonu, ki ureja zdravniško službo.

Odlok stopi v veljajo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem preneha veljati Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov.