Skoči do osrednje vsebine

Tretja seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj popoldan preko videokonference potekala 3. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Člani sveta so razpravljali o vprašanjih, vezanih na spodbujanje višanja samooskrbe Slovenije ter oblikovali delovne skupine, ki se bodo te problematike lotile po posameznih sklopih.

Na seji so bile predstavljene trenutne razmere kmetijske proizvodnje in trgov, predvsem z vidika dane situacije in omejitev, ki iz nje izhajajo. V predstavitvah in razpravi je bil ključen poudarek na trajnostnem razvoju stabilne verige v preskrbi s hrano, ekonomsko učinkovitem vzdržnem kmetijstvu in opredelitvah do nadaljnjega razvoja agroživilske panoge.

Oblikovane so bile tri ključne teme za zagotavljanje samooskrbe:

- Vzpostavitev učinkovitih oskrbnih verig, ki bodo tudi mednarodno konkurenčne

- Izboljšanje trajnostne oskrbe z odgovornostjo do ohranitve narave in njenih virov ter uporabo novih tehnologij

- Ozaveščen potrošnik: ključ do uravnotežene potrošnje in vloga posameznika pri trajnostni oskrbi

Za vsako od tem so bile oblikovane delovne skupine, vsaka sestavljena iz 8-9 članov Sveta, ki bodo do konca tega meseca pripravile svojo analizo izziva in predloge rešitev za posamezno temo. Pripravljena gradiva bo Svet obravnaval na naslednji seji, ki bo predvidoma sklicana v začetku junija.

Svet je strokovno svetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, zlasti glede podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji, digitalizacije, skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik, inovacij in podjetništva, optimizacije procesov, agrarne ekonomike, prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, znanosti, raziskav in razvoja, bazičnih raziskav in analiz, sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij, varne hrane, verig vrednosti, povezovanja in sodelovanja, povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, trajnostnega kmetijstva, trajnostnega gozdarstva, gospodarjenja z naravnimi viri ter  krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani sestavljajo mag. Matej Rus,  Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru; izr. prof. dr. Milan Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Zdravko Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; dr. Rok Mihelič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr. Emil Erjavec in prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; doc. dr. Aleš Gačnik, Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem; doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; mag. Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; dr. Tatjana Zagorc, SRIP HRANA; dr. Blaž Germšek in dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije; doc. dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije; prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko; izr. prof. dr. Marko Debeljak, Inštitut »Jožef Stefan«; Edo Oblak, Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje; Toni Balažič, Skupina Panvita; dr. Mitja Krajnc, Žipo Lenart d. o. o.; Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec; Roman Ferenčak, Ocean Orchids d. o. o.; Mitja Herga, Puklavec Family Wines; Uroš Macerl, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije; Matevž Jeran, magister inženir prehrane; dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; in dr. Tomaž Boh, Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.