Skoči do osrednje vsebine

Odmera nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov v letu 2020

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) bo predvidoma 8. maja 2020, pričela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v kateri bo odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2020 (Odmera 2020).

Namakalnik zaliva polje

Namakanje kmetijskih površin

Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) in fizičnim osebam s pristopnico bo FURS odločbe vročala elektronsko prek portala eDavki (več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS).

V Odmero 2020 je vključenih 205 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 620.000 evrov. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2020, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti z naslova Odmera 2020 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi. Vročitev odločbe, vročene elektronsko preko portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno preko portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2020. Zavezanci za plačilo so, po zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč, lastniki in zakupniki (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi) kmetijskih zemljišč, tako fizične (15152 zavezancev) kot pravne osebe (274 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.


V letu 2020 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2020 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih.