Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi v času epidemije pozorno skrbi za potrošnike, rastline in živali

Epidemija COVID-19 predstavlja izziv tudi na področju delovanja Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Ta vključuje poleg strokovno upravnega dela tudi uradni inšpekcijski nadzor. Na UVHVVR poudarjajo, da delo poteka tekoče, kljub drugačnim razmeram, ki so posledica epidemije.

Namen delovanja UVHVVR je učinkovito obvladovanje tveganj v celotni prehranski verigi s ciljem zagotavljanja zdravja in varstva rastlin, zdravja in dobrobiti živali ter varne hrane in krme. UVHVVR izvaja upravno – strokovne in nadzorne naloge, ki obsegajo področja varnosti in kakovosti živil in krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja rastlin, rastlinskega semenskega materiala in fitofarmacevtskih sredstev.

Strokovni uslužbenci aktivno sodelujejo pri pripravi evropske zakonodaje in ostalih pravnih aktov s področij, ki so v pristojnosti UVHVVVR. S svojim strokovnim znanjem oblikujejo navodila in smernice ter svetujejo nosilcem dejavnosti pri različnih vprašanjih. Strokovna podpora in pojasnjevanje nove zakonodaje inšpektorjem je prav tako njihova stalna naloga. 

Drugi pomemben del aktivnosti UVHVVR je uradni inšpekcijski nadzor na vseh področjih, ki so v pristojnosti UVHVVR. Tudi v času epidemije ta nemoteno deluje. Izvajajo ga inšpektorji za hrano, fitosanitarni inšpektorji in uradni veterinarji, ki delujejo na terenu in izvajajo vse potrebne naloge: preglede v klavnicah, certificiranje izvoza, aktivnosti na mejnih kontrolnih točkah ter vse ostale nujne naloge. Reševanje prijav, ki zahtevajo nujno ukrepanje za zagotavljanje zdravja ljudi je prioriteta.

UVHVVR se tako na upravnem kot inšpekcijskem področju, tudi v tej epidemiološki situaciji, trudi poskrbeti za osnovno pravico nas vseh – pravico do varne hrane in krme, kar je sedaj prioriteta. Zato je izrednega pomena zagotavljanje nemotenega uradnega nadzora v klavnicah, obratih živilske proizvodnje in pri ostalih nosilcih dejavnosti. Poleg tega je pomembno certificiranje in pregledi pošiljk živil, krme in živali, kar uradni veterinarji in inšpektorji opravljajo redno in nemoteno.

Delo inšpektorjev za hrano, fitosanitarnih inšpektorjev in uradnih veterinarjev je tudi sicer - v običajnih razmerah - zelo zahtevno. Poleg širokega znanja in veščin uradni inšpekcijski nadzor zahteva tudi psihofizično kondicijo za delo na terenu in komuniciranju z zavezanci. V tem času so okoliščine še toliko bolj zahtevne in od inšpektorjev ter uradnih veterinarjev terjajo dodatni napor.