Skoči do osrednje vsebine

Odlok o spremembah odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril

Na podlagi izvedene analize je bilo ugotovljeno, da je glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji nujno, da se obdobje, v katerem poteče veljavnost overitev meril, podaljša še za en mesec, torej do 31. maja 2020. S predmetnim odlokom se tudi določa, da se veljavnost overitev, ki potečejo do 31. maja 2020, podaljša do 31. julija 2020.

Odlok o spremembah odlok o podalšanju veljavnosti overitev meril

30. 4. 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Odlok o spremembah odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.

Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril, ki je začel veljati 31. 3. 2020, je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in ob predpostavki, da merila izpolnjujejo vse predpisane zahteve, začasno podaljšal veljavnost overitev za merila, ki jim veljavnost poteče do 30. aprila 2020. Rok za overitve se je tem merilom podaljšal do 30. junija 2020.

Urad za meroslovje je v aprilu ponovno analiziral stanje na področju overitev in v ta namen tudi opravil posvetovanja z izvajalci overitev. Na podlagi navedene analize je bilo ugotovljeno, da je glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji nujno, da se obdobje, v katerem poteče veljavnost overitev meril, podaljša še za en mesec, torej do 31. maja 2020. S predmetnim odlokom se tudi določa, da se veljavnost overitev, ki potečejo do 31. maja 2020, podaljša do 31. julija 2020.

Kljub dodatnemu enomesečnemu podaljšanju roka za overitve meril, se meroslovne značilnosti meril in s tem točnost merjenja ne bodo bistveno spremenile, zagotovilo pa se bo nemoteno in zakonito opravljanje gospodarskih dejavnosti.

Dodatna pojasnila:

  • Odlok ne prepoveduje izvajanja overitev. Overitve se lahko izvaja še naprej, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpise, odloke in smernice glede zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki jih morata upoštevati tako izvajalec overitve, kot tudi imetnik merila. Pri tem se lahko za pripravo merila na overitev določi dodatne pogoje, s katerimi se bo zagotavljalo upoštevanje predpisov, odlokov, smernic in načel varstva pri delu (naprimer.: da je merilo ustrezno razkuženo, da v času izvajanja overitev v okolici izvajalca overitve ne bo drugih ljudi, da se pred izvedbo overitve preveri kakšni so varnostni ukrepi in zdravstveno stanje kontaktnih oseb in se v primeru vidnega izkazovanja znakov okužbe prisotnih izvedba overitve tudi zavrne do vzpostavitve ustreznega stanja itd.).
  • Z Odlokom o spremembah Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril, se začasno podaljša veljavnosti overitve za merila, ki jim overitev poteče od 1. maja 2020 do 31. maja 2020, in so še vedno ustrezno označena in zaščitena.
  • Ukrep podaljšanja veljavnosti overitev bo veljal do 31. julija 2020, da se imetnikom meril in izvajalcem overitev meril omogoči dovolj časa za izvedbo overitev meril, ki v času veljavnosti odloka niso bila meroslovno pregledana in overjena.
  • V primeru potrebnega daljšega obdobja za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, bo Urad za meroslovje skupaj z deležniki spremljal razmere in po potrebi pravočasno predlagal primerno podaljšanje rokov iz odloka.
  • Odlok se ne nanaša na merila, ki niso ustrezno zaščitena in označena. Ta merila je potrebno ustrezno overiti, če se želijo uporabljati še naprej. Če se izredna overitev merila ne more izvesti, mora imetnik merilo umakniti iz uporabe.
Iskalnik